Aanbod 2023 - 2024

Compleet onderwijsaanbod

Voor bijna 1.600 leerlingen biedt De Goudse Waarden een breed onderwijsaanbod, variërend van praktijkonderwijs tot en met tweetalig gymnasium. Daarnaast is er de mogelijkheid om op havo- en vwo-niveau tweetalig onderwijs te volgen.

Voor al onze leerlingen is er altijd plaats voor doorstroom naar een ander niveau of andere onderwijsrichting binnen onze school. De afdelingen zijn zo op elkaar afgestemd dat leerlingen, om wat voor reden dan ook, via deze interne doorstroom makkelijk kunnen overstappen.

Praktijkonderwijs 

Voor wie is het pro-advies?
Het praktijkonderwijs van De Goudse Waarden is bedoeld voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar die het advies praktijkonderwijs hebben gekregen van de basisschool.

Wat en Hoe?

In ons praktijkonderwijs ontwikkelen leerlingen een ondernemende, initiatiefrijke houding: ze worden weerbaar, krijgen zelfvertrouwen en leren dat het plezierig is om samen met anderen te werken en leren. Het ontwikkelen van zelfstandigheid vinden wij belangrijk. Kennis en vaardigheden worden gekoppeld aan ‘en geoefend in het echte leven.  

 • Elke leerling krijgt zijn eigen mentorgroep, de vaste groep waarmee hij vrijwel alle lessen en activiteiten volgt. 
 •  Het praktijkonderwijs is voor hoofd, hart en handen. Theorie wordt afgewisseld met praktijk. Naast theorieboeken werken de leerlingen veel met een eigen Chromebook.  
 • In de mentoruren komen ‘leren leren’, sociale vaardigheden, ICT, nieuwsbegrip en nieuwsrekenen aan de orde.  
 • In een portfolio worden de ‘zo werkt het-doelen’ van de leerling bijgehouden. Op ontwikkelingslijnen is de groei van de leerling zichtbaar. Na acht weken kijken leerlingen met hun mentor in een portfoliogesprek terug op de leerperiode die achter hen ligt. Aan het eind van ieder leerjaar krijgt de leerling een rapport.  
 • Vanaf het tweede leerjaar zijn er (interne)stages. Leerlingen kiezen hun stages binnen een beroepssector waarin ze graag willen gaan werken.   
 • Via de bovenbouwproef laat de leerling zien dat hij klaar is voor de overstap van interne naar externe stage in leerjaar 3. Klik hier voor de stage voorwaarden.

Doel

Het doel van ons praktijkonderwijs: leerlingen hebben, na vijf jaar praktijkonderwijs, een ondernemende, initiatiefrijke houding: ze zijn (meer) weerbaar, hebben zelfvertrouwen en kunnen zo zelfstandig mogelijk functioneren, wonen en werken.  

De weg naar het einddoel
Voor leerlingen die kunnen doorstromen naar het mbo, wordt in het 5e leerjaar de ‘Entree-opleiding’ aangeboden. Dat is een brede algemene mbo-opleiding in samenwerking met mbo Rijnland en wordt afgesloten met een mbo-1 diploma. 

De leerlingen krijgen op deze opleiding les van onze eigen docenten, lekker vertrouwd.  
In leerjaar 5 vormen leerlingen hun portfolio om tot een examenportfolio. Dit is nodig om het diploma praktijkonderwijs te halen. Als het examenportfolio in orde is, mag een leerling het examengesprek voeren. Dit gebeurt met een examinator van een andere school voor praktijkonderwijs. 

 Leerlingen die de VCA-lessen hebben gevolgd, krijgen de mogelijkheid om hiervoor examen te doen. Sommige leerlingen doen dat al in leerjaar 4. 

Richtingen

In het praktijkonderwijs zijn de richtingen gekoppeld aan de stage. Leerlingen kiezen een richting waarbinnen zij later een baan zouden willen. In het vierde leerjaar lopen de leerlingen twee dagen stage en volgen zij stageverdiepingslessen passend bij de gekozen stagerichting:    

 • Techniek
 • Zorg & Welzijn 
 • Handel & Verkoop 
 • Consumptieve Techniek 

Aanmelden

 • In verband met de toelatingsprocedure, moeten leerlingen uit het basisonderwijs en speciaal onderwijs met een extra ondersteuningsvraag vóór 1 februari aangemeld zijn. Toelatingsprocedures starten voor alle scholen voor VO binnen de regio van het samenwerkingsverband vanaf 15 maart.   
 • Er is een onderwijskundig rapport nodig voor de toelatingsprocedure. Deze wordt opgesteld en verzorgd door de voorgaande school. Een toelatingsprocedure start pas als er, naast het aanmeldformulier, een onderwijskundig rapport is aangeleverd bij ons. 
 • Als er (nog) geen volledig onderwijskundig rapport beschikbaar is gaan wij aan de slag om de benodigde gegevens te verkrijgen.   
 • Bij de toelatingsprocedure volgen we de algemene toelatingscriteria uit ons schoolondersteuningsprofiel. Voor een passende onderwijsplek willen we de ondersteuningsbehoeften van leerlingen kunnen waarmaken.  
  Zie ook onder Begeleiding 🡪 Passend onderwijs 🡪 Schoolondersteuningsprofiel. 

Aanmelden voor het praktijkonderwijs

VMBO

Ons vmbo kent drie leerwegen (met leerwegondersteuning*):

 • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b)
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k)
 • Gemengde leerweg (vmbo-gl)

Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b)

Leerlingen binnen de basisberoepsgerichte leerweg leren het best als de theorie gekoppeld wordt aan de praktijk. In de onderbouw zijn er daarom naast algemene vakken ook praktijkvakken. In de bovenbouw kiezen leerlingen een beroepsgericht profiel. Met een vmbo-b-diploma kunnen leerlingen doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2.

Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k)

De kadergerichte leerweg is bedoeld voor leerlingen die het best leren door theorie aan praktijk te koppelen. De theorielessen gaan iets dieper in op de leerstof. Aan het einde van de tweede klas kiezen leerlingen een beroepsgericht profiel. Met een vmbo-k-diploma kunnen leerlingen doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 3 of 4.

Gemengde leerweg (vmbo-gl)

De gemengde leerweg is geschikt voor leerlingen die theorie en praktijk graag met elkaar verbinden. De theoretische vakken liggen op een hoger niveau, vergelijkbaar met de theoretische leerweg (tl) van de mavo. Aan het einde van de tweede klas kiezen leerlingen een beroepsgericht profiel. Met een vmbo-gl-diploma kunnen leerlingen doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 4 of naar een instroomprogramma voor havo.

*Leerwegondersteuning (lwoo)

Voor leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen (vmbo-k en vmbo-b) die extra ondersteuning nodig hebben, is er leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Leerwegondersteuning wordt bij de aanmelding op onze school aangevraagd door de basisschool van de leerling.

Leerlingen met een lwoo-beschikking komen in een kleinere klas. Er is extra hulp bij het leren, het omgaan met faalangst of problemen bij het leerproces.

MAVO (tl: theoretische leerweg)

Leerlingen met een tl- of tl/havoadvies, ontdekken in de brugklas wat het best past. In deze brugklas is er les op twee niveaus, met ook toetsen op twee niveaus. Na de brugklas stroomt een leerling op basis van ons advies door naar mavo 2 of naar havo 2. Soms stapt een leerling over met een gerichte bevordering naar 2 kader. Op locatie Kanaalstraat vervolgt deze leerling dan zijn schoolcarrière.

De mavo duurt in totaal vier jaar. Na het behalen van een mavodiploma stroomt een leerling door naar een mbo-opleiding op niveau 4 (soms op niveau 3). Doorstromen naar de havo is ook een optie. Dat kan als de leerling zich bij ons aanmeldt voor het 6-jarige Havo traject. Daar wordt al mee gestart in het vierde leerjaar van de mavo.

HAVO

Leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies komen in het eerste jaar in een brugklas. Er is les op havo+ niveau met havo/vwo-methodes. Leerlingen die willen doorstromen naar het vwo krijgen extra uitdaging. Na de brugklas stroomt een leerling op basis van ons advies door naar havo of vwo.

De havo duurt totaal vijf jaar en is bedoeld als voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs (hbo).

VWO (atheneum / gymnasium)

In de brugklas van De Goudse Waarden maken alle vwo-leerlingen kennis met het vak Latijn. Je leert van alles over de taal en cultuur van de Grieken en Romeinen. Je hoort mooie en grappige verhalen, én zult zelf Latijn leren lezen. Wie Latijn (en Grieks) blijft volgen gaat verder op het gymnasium en doet uiteindelijk ook eindexamen in Latijn en/of Grieks. Kies je niet voor de klassieke talen dan ga je verder op het atheneum. Er is geen niveauverschil tussen atheneum en gymnasium.

Voor wie is ons gymnasium?
Als je geïnteresseerd bent in hoe de wereld in elkaar zit, als je leergierig bent en als je wel wat uitdaging wilt krijgen, past ons gymnasium vast goed bij jou. Een opleiding op het gymnasium biedt je een brede vorming. Je leert van alles op het gebied van taal en cultuur en leert heel goed nadenken. Daarbij leer je ook hoe enorm groot de invloed van de Grieken en Romeinen op ons hedendaagse leven is, doordat zij de basis gelegd hebben voor onze westerse beschaving en cultuur.

Het gymnasium hoort samen met het atheneum tot het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). De lessen op het vwo van De Goudse Waarden zijn afgestemd op leerlingen die goed kunnen leren en die graag ergens dieper over nadenken. We discussiëren met elkaar, leren nieuwe talen, ontdekken alles over wiskunde en scheikunde en pluizen de krant uit om te begrijpen wat economie is. Kortom, op ons vwo word je uitgedaagd!

Tweetalig onderwijs (TTO)

Havo-/vwo-leerlingen die voor tweetalig onderwijs kiezen, volgen hetzelfde programma als in de Nederlandstalige variant van havo/vwo. Het programma wordt aangevuld met tto-activiteiten. De lessen in de tweetalige havo-/vwo-brugklas worden op twee niveaus aangeboden.

Tweetalig onderwijs op De Goudse Waarden is leuk en uitdagend! Vaklessen worden in het Engels gegeven, waardoor leerlingen naast het vak ook nog eens goed Engels leren. Aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, gym, wiskunde, muziek, noem maar op: onze docenten geven de lessen met veel plezier in het Engels. Leerlingen die tto gedaan hebben, hebben een voorsprong bij hun vervolgopleiding. Onze tto-leerlingen volgen wekelijks extra lessen Engels en nemen deel aan extra projecten en internationaliseringsactiviteiten.

TTO onderbouw

Leerlingen leren al vanaf de onderbouw op een natuurlijke wijze Engels. De vakken Engels, Frans en Duits worden in de te leren taal gegeven. Zo vergroten leerlingen hun woordenschat en de spreekvaardigheid nog extra bij deze talen.

Er is veel aandacht voor internationalisering. In de brugklas is er een uitwisselingsproject met een school in België. In de tweede klas met een school in Madrid en in het derde leerjaar gaan de leerlingen op werkweek naar Engeland of Ierland.

Onze leerlingen bereiken al na drie jaar een niveau Engels dat ruim boven dat van het reguliere 6 vwo ligt (B2 van het Europees Referentie Kader, www.erk.nl)

Na de onderbouw

In de bovenbouw van het vwo kunnen leerlingen kiezen voor Engels met IB, waarin ze worden voorbereid op het behalen van het IB-examen Engels (International Baccalaureate, www.ibo.org), het hoogste niveau voor de niet-native speaker.

Leerlingen kunnen er ook voor kiezen om versneld eindexamen Engels te doen. Dit geldt ook voor havoleerlingen: zij kunnen het examen Engels versneld afleggen. Voor hen is het in de bovenbouw mogelijk om Engels op vwo-niveau te volgen en af te sluiten.

Het profielwerkstuk (PWS) wordt gemaakt in het Engels en leerlingen doen een internationaal gerichte maatschappelijke stage of buitenlandstage.

De centrale eindexamens worden van overheidswege alleen in het Nederlands aangeboden. Daarom worden de reguliere vakken vanaf leerjaar 4 in het Nederlands gegeven. Het blijkt geen enkel probleem te zijn om na de onderbouw van Engels naar Nederlands over te schakelen. Onze leerlingen halen goede examenresultaten.

Erkende TTO-juniorschool

Het Lyceum is een erkende ‘Tto-juniorschool’. Wij voldoen hierbij aan de richtlijnen van Nuffic. Meer informatie over tweetalig onderwijs is te vinden op www.nuffic.nl of www.ikkiestto.nl

NXT 

Voor mavo-, havo- en vwo-leerlingen hebben wij ons ‘NXT-programma’ wat aansluit bij het 20-80 principe. Hierbij krijgt de leerling 80% theorie en 20% van alle theorie omgezet is in praktisch werken. De leerlingen leren tijdens dit praktisch werken belangrijke vaardigheden waar ze de rest van hun leven wat aan hebben. Denk hierbij aan presenteren, samenwerken, communiceren en nog veel meer. Als school sluiten we zo goed aan bij een vervolgopleiding, maar bereiden we de leerling ook optimaal voor op de maatschappij.

Het NXT-programma

De ochtend is gereserveerd voor het werken aan de zelfgekozen projecten. De projecten kunnen over techniek, kunst of sport gaan en hebben thematische en inspirerende opdrachten die onderdeel zijn van onze maatschappij. Hierdoor leren leerlingen veel over zichzelf en de ander en wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Ze ontdekken hun rol in de samenleving en hoe ze mee kunnen bouwen aan een duurzame wereld.

In de middag is er de keuze uit een divers aanbod. Chinees leren bijvoorbeeld, of werken aan een kunstproject of een extra sportactiviteit. Op de Kanaalstraat kunnen leerlingen aan de slag met techniek, koken en houtbewerken.

De vier thema's

 • De ander en ik
 • Jezelf ontdekken
 • Mijn plek in de samenleving
 • Werken aan een duurzame aarde

Excellent programma

Voor mavo-, havo- en vwo-leerlingen die tijd over hebben of gewoon veel zin om nog iets extra’s te willen doen, hebben we ons excellent programma met diverse uitdagingen om hun kennis nog verder uit te breiden. Voor alle leerlingen is op hun eigen niveau maatwerk mogelijk.

Diploma op maat

Havoleerlingen die uitblinken in talen of juist in exacte vakken, kunnen in één of meerdere vakken examen doen op vwo-niveau. Het biedt de mogelijkheid om na havo sneller een vwo-diploma te behalen omdat sommige vakken al op vwo-niveau zijn afgesloten. Voor mavoleerlingen is het mogelijk om vakken op havoniveau af te sluiten.

Versneld vwo

De Goudse Waarden was een van de eerste middelbare scholen die versneld vwo aan mochten bieden aan toptalenten. Leerlingen doorlopen het vwo in vijf jaar in plaats van de reguliere zes jaar. Hierdoor worden talentvolle leerlingen extra uitgedaagd en krijgen ze de ruimte om een jaar eerder hun diploma te halen.

Het vijfjarig vwo-traject:

 • Het brugklasjaar wordt gevolgd met alle andere leerlingen. Als een leerling in aanmerking komt voor het versneld traject, wordt dit aan het einde van de brugklas besproken.
 • In het tweede leerjaar wordt bij een aantal vakken de lesstof in een hoger tempo behandeld, zodat de leerling na het tweede leerjaar doorgaat naar de vierde klas.
 • Derdejaars vakken scheikunde en economie staan gewoon op het programma.
 • Vanaf de vierde klas worden de meeste vakken in het gewone tempo gevolgd. Voor enkele vakken moet mogelijk nog iets extra’s gedaan worden.

Het is mogelijk om een deel van het vakkenpakket versneld af te sluiten. Zo komt er tijd vrij om deel te nemen aan een van de talenttrajecten binnen onze school of op de universiteit

Extra vak

Het volgen van een of meer extra examenvak(ken) is mogelijk. De lessen van dit vak (deze vakken) kunnen samenvallen met een regulier vak. In dat geval overlegt de leerling met de docenten welk vak hij in dat uur volgt.

Cum-lauderegeling

Voor leerlingen die gemiddeld een acht of hoger staan is er de ‘DGW cum-lauderegeling’. Deze toptalenten krijgen de mogelijkheid om tijdens een deel van de lessen aan hun eigen persoonlijke programma te werken. Samen met een persoonlijk begeleider wordt bekeken hoe hun talenten het best tot hun recht komen in een individueel leertraject. Zo krijgen zij het recht om, onder bepaalde voorwaarden, zelf hun lessentabel in te vullen.

De leerling krijgt een faciliteitenkaart waarop staat dat hij deelneemt aan de DGW-cum-lauderegeling.

De persoonlijk begeleider heeft regelmatig een gesprek met de leerling waarbij naast een evaluatie van de voortgang van het persoonlijk traject ook de behaalde resultaten in de verschillende vakken aan de orde komen. Samen maken zij afspraken over het vervolg van het traject en mogelijke aandachtspunten hierbij. Na iedere rapportperiode besluit de persoonlijk begeleider op basis van de rapportcijfers en de voortgang van het persoonlijk traject of de leerling deelname aan de DGW cum-lauderegeling kan voortzetten of niet.

Plusdocument

Het diploma geeft samen met de daarbij horende cijferlijst een overzicht van de prestatie van de leerling. Veel leerlingen hebben bijzondere zaken gedaan die daar niet onder vallen. Deze zaken hebben we vastgelegd in een “DGW Plusdocument”. Leerlingen krijgen bij het diploma dat “DGW Plusdocument” uitgereikt. Het document is een zeer beknopte opsomming. We adviseren de leerlingen om in een portfolio de toelichting bij deze zaken te archiveren.

Internationalisering

Wij willen leerlingen graag voorbereiden op hun plek in de wereld. Door over de eigen grenzen heen te kijken en contact te hebben met jongeren uit andere culturen wordt de horizon verbreed en respect ontwikkeld voor de ander. Ons internationaliseringsprogramma draait om interculturele competenties: oprechte belangstelling voor het land, de cultuur en de mensen. Projecten, buitenland-excursies en uitwisselingen dragen hiertoe bij.

Loopbaanoriëntatie (LOB)

Leerlingen staan regelmatig voor keuzes. Keuzes tussen de verschillende afdelingen of profielen, de verschillende vakken en ze kiezen uit verschillende vervolgopleidingen. Dat is best lastig. Daarom wordt er vanaf klas 1 loopbaanoriëntatie gegeven. Via opdrachten, deels digitaal, ontdekken de leerlingen waar hun belangstelling en vaardigheden liggen. 

De leerlingen van vmbo-kader en -basis kiezen aan het einde van klas 2 uit een van de vier profielen die ze in klas 3 en 4 gaan volgen. Vanaf het einde van klas 2 bouwen leerlingen aan een digitaal portfolio, geschikt om mee te nemen naar een vervolgopleiding.

Leerlingen van mavo, havo en vwo worden bij dit keuzetraject begeleid door de mentor en de decanen. De ouders worden over de verschillende keuzemogelijkheden en het keuzetraject geïnformeerd tijdens de ouderavond rond dit thema.

In de bovenbouw verdiepen de leerlingen zich in de diverse vervolgopleidingen. Onder begeleiding van de mentor voeren zij een aantal opdrachten uit die hen helpen de opleidingen te vinden die het best bij hen passen. Daarnaast krijgen ze gelegenheid bezoeken te brengen aan open dagen, meeloopdagen en proefstudeer dagen.

Profielkeuzes

Onze opleidingen kennen verschillende profielen waar examen in gedaan wordt. Ieder profiel bestaat uit een combinatie van verplichte vakken, profielvakken en vakken die een leerling vrij kan kiezen uit het aanbod van de school.

Praktijkonderwijs

In het praktijkonderwijs zijn de richtingen gekoppeld aan de stage. Leerlingen kiezen een richting waarbinnen zij later een baan zouden willen. In het vierde leerjaar lopen de leerlingen twee dagen stage en volgen zij stageverdiepingslessen passend bij de gekozen stagerichting:

 • Techniek, Zorg & Welzijn
 • Handel & Verkoop
 • Consumptieve Techniek

Vmbo

Leerlingen in het vmbo kiezen uiterlijk aan het eind van het 2e leerjaar voor een vmbo-profiel. Bij De Goudse Waarden kan worden gekozen uit onderstaande richtingen en vmbo-profielen:

 • Richting Tech: 
  Beroepsprofielen
  • Produceren, installeren en energie
  • Bouwen, wonen en interieur
  • Mobiliteit en transport
  • Richting Health:
   Beroepsprofiel:
   • Zorg en welzijn
   • Extra keuzevak → Horeca, bakkerij en recreatie
   • Extra keuzevak → Economie en ondernemen (voor kader en gl)

  mavo

  Mavoleerlingen kiezen tijdens het derde leerjaar in welke vakken ze examen gaan afleggen. Leerlingen kunnen kiezen uit de volgende richtingen:

  • Techniek
  • Zorg en Welzijn
  • Economie
  • Groen/Landbouw

  havo en vwo

  Aan het eind van het derde leerjaar van havo en vwo kiezen de leerlingen uit:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

  Onderwijs
  Keuzemogelijkheden Mavo
  Onderwijs
  Keuzemogelijkheden Havo
  Onderwijs
  Keuzemogelijkheden Vwo 

  Stages

  Op onze opleidingen zijn praktijkgerichte (onbetaalde) stages verplichte onderdelen van de opleiding.

  Stage praktijkonderwijs

  • In het tweede leerjaar loopt een leerling een interne stage: bij onze conciërges, docenten, de aulakeuken of het restaurant.  
  • In het derde leerjaar start de externe stage: één dag per week naar een bedrijf of werkplaats buiten de school. Daarnaast volgt de leerling brancheopleidingen in de praktijklokalen van het vmbo.  
  • In het vierde leerjaar lopen de leerlingen twee dagen stage en volgen zij stageverdiepingslessen passend bij de stagerichting: Techniek, Zorg & Welzijn, Handel & Verkoop of Consumptieve Techniek. Zij krijgen dan les in de praktijklokalen van het vmbo. In de stagelessen wordt ook veel aandacht besteed aan werknemersvaardigheden.  
  • In het vijfde leerjaar loopt de leerling drie dagen per week stage. Soms gaat dit over in een stage van vier dagen per week. Vaak is er dan zicht op een betaalde baan bij het stagebedrijf. 

  Op weg naar een betaalde baan
  Leerlingen kiezen hun stages binnen een beroepssector waarin ze graag willen gaan werken.  

  Voor een baan in die sector krijgen de leerlingen gerichte verdiepingslessen in het 3e en 4e leerjaar. We bieden dan speciale ‘beroepsmodules’ aan. Bijvoorbeeld: VCA (beroepsveiligheid in de bouw), lassen, werken in een winkel en snijtechnieken die nodig zijn in de keuken (horeca). We laten dit examineren en certificeren door externe organisaties.

  Kleding en schoenen tijdens stage
  Op een stage bereiden leerlingen zich voor op een betaalde baan. We willen daarom dat onze leerlingen er netjes gekleed uit zien. Tijdens de stage wordt nette kleding gedragen: geen trainingspak of joggingbroek, maar bijvoorbeeld een spijkerbroek. Een hoofddoek is toegestaan.  

  De leerlingen dragen schoenen die geschikt zijn voor het werk dat zij moeten doen. Liefst werkschoenen of ander gesloten schoenen. Het dragen van badslippers is verboden. 
  Het stageadres kan speciale eisen stellen aan de kleding/ schoenen van de stagiair. 

  Begeleiding tijdens de stage
  De leerling wordt begeleid door een stagebegeleider en een stagedocent. De stagedocenten bezoeken de leerlingen één keer per twee maanden op de werkplek. Indien gewenst komen zij vaker langs. 

  Na afloop van elke stage maakt de leerling een stageverslag. Alle stageverslagen van de leerling en de stagebeoordeling komen uiteindelijk in het examendossier van de leerling.

  Stage vmbo

  In de derde en vierde klas is stage een belangrijk onderdeel van de beroepsgerichte opleiding van het vmbo. Zo krijgen onze leerlingen de kans om binnen een bedrijf kennis te maken met beroepen in de sector die gekozen is. De verplichte stage kan verschillende vormen hebben: een hele schoolweek of meerdere weken stage, soms een lintstage op een vaste dag in schoolweek.

  Maatschappelijke stage
  Leerlingen besteden minimaal 15 uur aan allerlei vormen van vrijwilligerswerk: werk op kinderboerderijen, het helpen van ouderen thuis of in een verzorgingshuis, werken bij de Voedselbank of het Rode Kruis, collecteren voor een goed doel of meewerken aan de landelijke schoonmaakdag. Onze leerlingen leren op deze manier hun directe omgeving op een andere manier kennen en ze leveren tegelijkertijd een bijdrage aan de samenleving.

  Voorschriften stage praktijkonderwijs en vmbo

  Kleding en schoenen tijdens stage
  Op een stage bereiden leerlingen zich voor op een betaalde baan. We willen daarom dat onze leerlingen er netjes gekleed uit zien. Tijdens de stage wordt nette kleding gedragen: geen trainingspak of joggingbroek, maar bijvoorbeeld een spijkerbroek. Een hoofddoek is toegestaan. Als er bedrijfskleding nodig is wordt er, indien gewenst, bij sommige bedrijven een hoofddoek bij aangeboden.

  De leerlingen dragen schoenen die geschikt zijn voor het werk dat zij moeten doen. Liefst werkschoenen of ander gesloten schoenen. Het dragen van badslippers is verboden. Het stageadres kan speciale eisen stellen aan de schoenen van de stagiair.

  Problemen met betrekking tot (bedrijfs)kleding of schoenen worden met de stagebegeleider besproken. De oplossingen/beslissingen van de stagebegeleider in deze probleemsituaties zijn bindend.

  Begeleiding tijdens de stage
  De leerling wordt begeleid door een stagebegeleider en een stagedocent. De stagedocenten bezoeken de leerlingen één keer per twee maanden op de werkplek. Indien gewenst komen zij vaker langs.

  Na afloop van elke stage maakt de leerling een stageverslag. Alle stageverslagen van de leerling en de stagebeoordeling komen uiteindelijk in het examendossier van de leerling.

  Stage mavo, havo en vwo

  Mavo-, havo- en vwo-leerlingen lopen in het vierde leerjaar hun maatschappelijke stage door in hun vrije tijd belangeloos werk te verrichten voor (zorg)instellingen, verenigingen of andere vrijwilligersorganisaties. De leerlingen lopen 30 uur stage en maken hiervan een verslag in een stagewerkboek. Tijdens de stage houden de leerlingen een logboek bij dat telkens door de stagebegeleider van de instelling, organisatie of vereniging wordt afgetekend. Na afloop schrijven de leerlingen aan hun stageadres een bedankbrief die aan het stagewerkboek wordt toegevoegd.

  De stageplekken worden grotendeels door de school aangeboden. Leerlingen mogen ook zelf een stageplek aandragen. Zelfgekozen plekken moeten eerst door de mentor worden goedgekeurd. Als een leerling de maatschappelijke stage niet afrondt in het derde leerjaar (vmbo en mavo) of vierde leerjaar (havo en vwo), kan hij niet bevorderd worden naar het volgende leerjaar.

  Cijferresultaten en overgangsnormen

  Ouders en leerlingen kunnen tijdens het schooljaar de cijfers bekijken via SOMtoday.
  Vakken worden afgesloten met een cijfer of een met een ‘vinkje’ ter controle. Op basis van vastgestelde overgangsnormen wordt bepaald in welk leerjaar en niveau de leerling het jaar erna gaat starten. Ouders kunnen voor vak-gerelateerde vragen contact opnemen met de betreffende vakdocent. Voor andere vragen is de mentor beschikbaar.

  Naar een volgende klas
  De docenten nemen gezamenlijk een besluit over de bevordering van een leerling. In een overgangsvergadering worden deze besluiten genomen op grond van de overgangsrichtlijnen. Deze richtlijnen staan in het overgangs-reglement.

  Interne doorstroming
  De Goudse Waarden wil de leerlingen optimale onderwijskansen bieden. Bij onderwijs op maat past de mogelijkheid om leerlingen te plaatsen op een ander niveau.

  We zorgen er daarom voor dat het onderwijsaanbod op de verschillende afdelingen op een dusdanige wijze op elkaar is afgestemd dat leerlingen zonder problemen kunnen overstappen. Het gesprek over een eventuele overstap kan zowel door de ouder als door de school geïnitieerd worden.

  Ons uitgangspunt is dat er binnen De Goudse Waarden, voor de leerlingen die al op een andere locatie zitten, altijd plaats is. Optimale interne doorstroom is gericht op leerlingen die doorstromen van de ene naar de andere afdeling binnen een school.

  Er kunnen redenen zijn om naar een andere school. Bij de overstap van de ene naar de andere school zorgen we, net als bij de reguliere overgang naar een nieuw schooljaar, voor een warme overdracht. Dit houdt in dat er een leerling dossieruitwisseling plaatsvindt én dat mentoren en/of leerjaarcoördinatoren, met elkaar in gesprek gaan over de (leer-) en ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling(en).

  Onderwijs
  Overgangsreglement Vmbo 2022 2023
  Regeling
  Overgangsregeling locatie Heemskerkstraat 2023 - 2024

  Eindexamen en het profielwerkstuk (PWS)

  In de bovenbouw werken leerlingen toe naar het eindexamen. Leerlingen hebben een eigen profiel of vakkenpakket gekozen en zitten niet meer de hele week in een vaste groep. Dat is vaak even wennen. Er wordt meer van hen gevraagd op het gebied van zelfstandig plannen en werken.

  De leerlingen maken kennis met het programma voor toetsing en afsluiting (PTA), waarin de belangrijke informatie staat over de toetsen en opdrachten die onder het schoolexamen vallen. Ook in de voorexamenklassen worden al PTA-toetsen afgenomen.

  Alle examenleerlingen maken als onderdeel van het examen een profielwerkstuk.

  Profielwerkstuk (pws)
  Dit werkstuk wordt gemaakt in het kader van één of meer vakken waarin de leerling examen aflegt. Het pws wordt door de leerling officieel gepresenteerd. De begeleiders kunnen onderscheidende profielwerstukken inzenden voor deelname aan een van de landelijke pws- wedstrijden. Daarnaast looft Het Lyceum een eigen pws-prijs uit. Een jury beoordeelt de genomineerde profielwerkstukken en beloont het beste werkstuk met een geldprijs en een vermelding op onze ‘Wall of Fame’.

  Examen bij het praktijkonderwijs

  In leerjaar 5 maken leerlingen van hun portfolio een examenportfolio. Als het examenportfolio op orde is, voert de leerling het examengesprek met een examinator van een andere school voor praktijkonderwijs. 

   Leerlingen die de VCA-lessen hebben gevolgd, kunnen hiervoor examen doen. Dat kan al in leerjaar 4. 

  Leerlingen die in het vijfde leerjaar de Entree-opleiding doen kunnen, naast het praktijkonderwijsdiploma, een mbo-1-diploma. Een mooie kans op een vervolg bij een mbo-opleiding. 

  Programma van toetsing en afsluiting (PTA)

  Het examen bestaat uit een deel dat door de school wordt samengesteld, het z.g. School Examen (SE) en een landelijk gedeelte, het Centraal Examen (CE). Het CE vindt plaats na afloop van het SE. De einduitslag wordt in de maand juni bekend gemaakt.

  De directeur stelt het examenreglement vast. Dit reglement wordt aan het begin van het schooljaar ter beschikking gesteld en bevat regels over hoe het examen wordt afgenomen, regels over verzuim bij examens, examenfraude, herexamen en over de mogelijkheden om tegen beslissingen over het examen bezwaar te maken.

  Het Programma van Toetsing en Afsluiting bevat informatie over de toetsen die meetellen voor het School Examen.

  De examenvakken culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer worden in de loop van de bovenbouw afgesloten.

  VMBO

  [document not found: 5d175281-90e2-4491-94db-80e534e2b2b2][document not found: 3501d057-bb83-43bb-b4cf-4eec188adbe4]
  [document not found: 162abb32-5b3c-4579-9e77-00822a9846e5]
  [document not found: 8c2f62cf-e81d-4640-82fa-0cda7f29a3c2]

  Mavo

  [document not found: 194078aa-3200-435d-be96-006da5eb687d]
  [document not found: 6b8f6564-41dd-4a73-b6be-fc5880630ed8]

  Havo

  [document not found: dd43dfe7-b305-4163-8c56-93b0e017dc41]
  [document not found: 9f1c5f06-05e2-4d26-b617-c38203235b14]

  vwo

  [document not found: 6fd46074-8ed0-4ccb-87d0-9495a064800c]
  [document not found: f9b2f565-da53-4104-88c7-60138f7cc351]
  [document not found: f139151a-0824-4aa2-83a3-1faab60f8d7a]