Inspraak en betrokkenheid

Contact tussen thuis en school 
Er zijn allerlei mogelijkheden om contact op te nemen met onze school. Ouders kunnen altijd telefonisch of via e-mail contact zoeken met de mentor, andere docenten, de leerjaarcoördinator en de directeur. Een persoonlijke afspraak kan uiteraard altijd vooraf gemaakt worden. Ouders worden uitgenodigd voor informatie– en contactavonden, docenten– en mentorenspreekavonden. 

De mentor en andere docenten zijn doorgaans tijdens de lessen niet bereikbaar. De focus ligt dan op hun leerlingen. U kunt altijd bij de schooladministratie vragen of de mentor of docent u zo spoedig mogelijk terugbelt. 

Voor de ouders en de school is wederzijdse betrokkenheid essentieel. Meedenken over het onderwijs op onze school kan op veel manieren. We stellen meedenken en betrokkenheid erg op prijs. We staan open voor vragen en opmerkingen die met respect bij ons neergelegd worden. 

Inspraak en betrokkenheid

Er zijn verschillende manieren waarop ouders bij de school van hun kinderen betrokken kunnen zijn. Naast het bezoeken van de ouderavonden en de verschillende activiteiten, kunnen ouders actief meedoen in een resonansgroep van de Commissie Ouderpartnerschap of de medezeggenschapsraad.

Commissie Ouderpartnerschap

Een resonansgroep bestaat op iedere afdeling uit vijf tot tien willekeurig gekozen ouders. Het mes snijdt aan twee kanten; de ouders worden meer bij de school betrokken en tegelijkertijd komt de school de mening van ouders te weten. Ouders kunnen hun mening geven over onderwerpen als identiteit, veiligheid, stages, uitgaan, het gebruik van genotmiddelen, gokken, gezondheid, puberteit, relaties, seksualiteit en de moderne communicatiemedia. De resonansgroepen dragen bij aan het kwaliteitsbeleid van de school en aan een goede communicatie tussen ouders en school.

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten vertegenwoordigers van het personeel, ouders en leerlingen. De MR bespreekt allerlei zaken die voor onze scholengemeenschap van belang zijn. Er komen onderwerpen aan de orde zoals het personeelsbeleid, het leerlingenstatuut, het formatieplan en het boekenfonds. Voor een aantal zaken moet de schoolleiding (het College van Bestuur) de MR om advies vragen. In andere gevallen kan de MR al dan niet met een voorgenomen besluit instemmen.

Betrokkenheid van onze leerlingen 
Op De Goudse Waarden vinden we het belangrijk dat de mening van leerlingen gehoord wordt. De mogelijkheid om gehoord te worden is er bij ons via een aantal kanalen. Zie onder Onderwijsklimaat: Inspraak en betrokkenheid van leerlingen.

Informatieverwerking en -portals

De Goudse Waarden deelt op verschillende manieren informatie met ouders. Algemene informatie over De Goudse Waarden is te vinden in deze schoolgids (Schoolwiki). Specifieke schoolinformatie voor de leerling en/of zijn ouders wordt via e-mail of post naar de leerling en/of zijn ouders verzonden.

Het rapport en andere informatie op papier wordt aan de leerling uitgereikt.

SOMtoday
Onze school werkt met SOMtoday. Via dit beveiligde online-systeem zijn resultaten, aanwezigheid en informatie over de begeleiding van de leerling in te zien door betrokkenen. Docenten plaatsen er bijvoorbeeld huiswerk, lesplanners en informatie over toetsen. SOMtoday is alleen toegankelijk met persoonlijke inloggegevens.

Leerlingen van 18 jaar en ouder moeten toestemming in SOMtoday geven om deze informatie aan de ouders te tonen. Zie ook punt 6 op deze pagina: Verantwoordelijkheid m.b.t. meerderjarige leerlingen.

Informatieverstrekking in geval van scheiding
Na een scheiding heeft de ouder, die de zorg over het kind heeft toegewezen gekregen, de plicht de andere ouder op de hoogte te houden van alle belangrijke zaken die met het kind te maken hebben. Ook moet deze ouder de andere ouder ‘in beginsel raadplegen’ over belangrijke beslissingen. Dit alles is in het belang van hun kind(eren). De mentor onderhoudt contact met de ouder met het ouderlijk gezag.

Als beide ouders het ouderlijk gezag hebben, hebben zij beiden recht op dezelfde informatie, tenzij de rechter heeft beslist dat de andere ouder het recht op informatie en consultatie ontzegd wordt. Vanzelfsprekend zal de school zich aan die uitspraak houden.

Gebedsgroep

De gebedsgroep bestaat al een aantal jaar inmiddels. Het is een groep ouders van onze leerlingen. Een mooie gelegenheid om gebedsonderwerpen die gaan over de leerlingen, het team, de ouders, kortom alles rondom onze school, te kunnen uiten. Iedereen kan (indien wenselijk anoniem) via onze school gebedspunten inbrengen.

De gebedsgroep is samengesteld uit een wisselende groep ouders; ieder jaar komen er nieuwe mensen bij, anderen vallen af omdat kinderen examen gedaan hebben of de school verlaten.

[document not found: a6bcd7c9-caf5-4be0-90f2-2906a98a0fb4]

Ouderbijdrage

“Niet verplicht, wel heel belangrijk.”

De Goudse Waarden ontvangt van de overheid financiële middelen voor het reguliere onderwijs, zoals lessen, mentoraat en schoolboeken. Wij willen leerlingen meer meegegeven op school. We willen ze door excursies laten kennis maken met de praktijk. Een brugklas-introductieprogramma zorgt bijvoorbeeld dat leerlingen zich snel thuis voelen op school.

Door toneel, reizen, extra sportactiviteiten en vieringen doen ze kennis en ervaringen voor hun verdere leven op.

Voor al deze activiteiten zijn wij afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage die we ouders jaarlijks vragen. Wij vinden het belangrijk dat álle activiteiten voor ál onze leerlingen toegankelijk zijn. Daarom zijn de ouderbijdragen die wij vragen vrijwillig.

Wij vragen een bijdrage voor drie soorten activiteiten:
1. De extra’s op school zoals gebruiksmaterialen, feestelijke diploma-uitreikingen en de kluisjes. De kosten hiervan zijn voor elk leerjaar € 130,-. Deze kosten staan op de Iddink boekenlijst.

2. De reizen en excursies. We proberen alle leerlingen ergens in hun schooltijd een excursie te laten maken; of het nu een brugklasprogramma of grote buitenlandse reis betreft, dit is vaak een prachtige ervaring voor leerlingen.

3. Het ‘Vrienden van DGW-fonds’. Dit fonds is opgericht omdat wij weten dat sommige leerlingen graag mee op reis willen maar dat hun ouders hier de middelen niet voor hebben. Ouders kunnen aan dit fonds een bijdrage leveren zodat wij de kosten voor deze leerlingen kunnen betalen. Er is een keuze om 15, 30 of 50 euro bij te dragen.

Vrijwillig en heel belangrijk
Ook al zijn de bijdragen vrijwillig, ze zijn voor ons noodzakelijk om de voor leerlingen essentiële activiteiten in stand te houden. Buitenlandse reizen zijn zonder voldoende financiering simpelweg niet mogelijk.

Onvoldoende financiële middelen, wat nu?
Niet iedereen is in staat de ouderbijdrage volledig te voldoen.  Via de gemeentelijke sociale dienst en stichting Leergeld kunnen ouders een vast bedrag voor schoolkosten vergoed krijgen. Klik op de link voor meer informatie over deze diensten.

Verantwoordelijkheid m.b.t. meerderjarige leerlingen

Leerlingen van achttien jaar en ouder zijn juridisch gesproken meerderjarig. Wij gaan ervan uit dat ouders hun gebruikelijke taak rondom absentie, financiën en begeleiding, desondanks blijven vervullen.

Ouders hebben echter niet meer automatisch toegang tot SOMtoday om de gegevens van hun kind in te zien. Leerlingen kunnen hiervoor wel toestemming geven aan hun ouders. De leerlingen die dit betreft worden hier rond hun 18e verjaardag op gewezen.