Onderwijsklimaat

Onze leef- en leeromgeving 
“Jouw school, jouw toekomst, jouw wereld.” 

Op onze school leren en werken er veel verschillende mensen. Iedereen is anders en dat vinden we juist leuk. We leren elke dag van elkaar en hebben veel aandacht voor een fijne sfeer in de school. We gaan met elkaar in gesprek en leren hoe andere leerlingen hetzelfde of juist heel anders denken.  

Tijdens onze dagopeningen en vieringen gaan we met elkaar in gesprek over zingeving en over betekenisvolle verhalen (zoals die ook in de bijbel staan) of over kunst en filosofie. We willen elkaar niet overtuigen, maar wel elkaar goed begrijpen en van elkaar leren.  

Onderwijsvisie, kernwaarden en identiteit

Op De Goudse Waarden is iedereen welkom. Alle leerlingen horen erbij, tellen mee en mogen zichzelf zijn. Wij hebben onze visie, kernwaarden en identiteit samengevat in onderstaand verhaal, gericht aan onze (toekomstige) leerlingen:

Jouw school
De Goudse Waarden is een open christelijke school. Iedereen is anders en dat vinden we juist leuk. We leren elke dag van elkaar en hebben veel aandacht voor een fijne sfeer in de school. We gaan met elkaar in gesprek en leren hoe andere leerlingen hetzelfde of juist heel anders denken.

Jouw toekomst
Je leert ook jouw eigen keuzes maken. Het gaat om jouw toekomst. Soms kun je uit richtingen kiezen, soms uit lessen of projecten. Je mentor leert jou hoe je dit aanpakt. Je leert ook plannen, organiseren, presenteren, samenwerken en nog veel meer. Dat is soms best moeilijk, maar fouten maken mag. Daar leer je juist van.

Jouw wereld 
Leren doe je op verschillende manieren, ook buiten jouw eigen schoolgebouw. We nemen je mee naar bedrijven of bijzondere plekken in Gouda. Je gaat op stage, je doet onderzoek en helpt mee bij het bedenken van oplossingen van problemen in Gouda. Zo leer je je kennis in het echt toe te passen.

Een niveau dat bij jou past 
In groep 8 krijg je een schooladvies. Op basis van dat advies word je ingedeeld in een van onze brugklassen. In jouw eerste jaar ga je ontdekken welk niveau echt bij jou past. Samen kiezen we de juiste route, die precies genoeg uitdaging biedt. Als blijkt dat een ander niveau beter bij jou past, dan is overstappen altijd mogelijk. Dat gaat bij ons heel makkelijk, omdat we alle niveaus in huis hebben.

Een fijne sfeer
We vinden het belangrijk dat iedereen het fijn heeft in de groep en op school. Naast de kennismaking met je klas en de mentor maken we in de eerste schoolweken tijd vrij om elkaar en de school goed te leren kennen. Zo weet je hoe alles bij ons op school is geregeld en bij wie je terecht kunt als je vragen hebt. Samen ondernemen we ook leuke en leerzame dingen zoals excursies, schoolfeesten, clinics, rondleidingen en bedrijfsbezoeken. Je snapt wel dat jouw middelbareschooltijd bij ons een heel leuke tijd gaat worden.

Het is jouw reis!
In de tijd dat je bij ons op school zit, groei je van kind naar (bijna) volwassene. Je kunt dit het beste vergelijken met een reis, waarin je soms grote stappen maakt en op andere momenten juist langzamer reist. Doordat je in steeds nieuwe omgevingen komt, leer je en ontwikkel je jezelf. Uiteindelijk bepaal jij zelf het tempo en de richting van je reis. Het is namelijk jouw reis, die moet passen bij jouw talenten en voorkeuren.

Wij bieden jou uitdagingen, ’reisinformatie’ en niet te vergeten: ondersteuning en hulp onderweg. Bovenal willen we je vergezichten laten zien, zodat je reis uiteindelijk verder reikt dan jij zelf ooit gedacht had. Tijdens de reis ontdek je:

Inspraak en betrokkenheid van leerlingen

Op De Goudse Waarden vinden we het belangrijk dat de mening van leerlingen gehoord wordt. Ook dat hoort bij een positief onderwijsklimaat. De mogelijkheid voor leerlingen om gehoord te worden is er bij ons, naast direct contact met mentor en leerlingbegeleider, via een aantal kanalen:

Via inspraak bij de MR

Leerlingen van havo en vwo maken via de leerlinggeleding deel uit van de medezeggenschapsraad en kunnen daar hun invloed uitoefenen. Het gaat hier vooral over beleid, maar zijn nog veel andere (directere) zaken die voor leerlingen van belang zijn. Om die reden is er vanuit de leerlingen van de medezeggenschapsraad een leerlingenraad ontstaan.

Via de leerlingenraad

In tegenstelling tot de MR bestaat de leerlingenraad alleen uit leerlingen. Zij vergaderen over uiteenlopende zaken. Onderwerpen zijn onder meer de ervaringen van leerlingen m.b.t. toetsweken, planningen, roosters, lesstof en praktische ideeën over het verbeteren van de school. De leerlingenraad wordt ook actief betrokken bij de plannen rond de vernieuwbouw van ons schoolgebouw.

De leerlingenraad vergadert één keer in de twee weken. Eén keer in de maand vergadert een aantal leerlingen uit de raad met de schoolleiding.

Via leerlingresonansgroepen

Enkele malen per jaar zijn er de leerlingresonansgroepen waar onderwerpen aan de orde komen over het lopende leerjaar. Voor deze resonansgroepen kunnen de leerlingen zich aanmelden bij de leerjaarcoördinator.

Via leelingenquêtes

Wij hechten veel waarde aan de mening van leerlingen over de leskwaliteit. Elke docent, ongeacht de leservaring, neemt daarom regelmatig een enquête onder zijn leerlingen af. De resultaten hiervan worden besproken met de betreffende docent in de ontwikkelgesprekken met zijn leidinggevende.

Omgangsregels

Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken. Om te zorgen dat er op school een prettige sfeer blijft hebben we opgeschreven hoe we willen dat we met elkaar omgaan:

 • Wij accepteren elkaar
 • Wij gaan respectvol met elkaar om
 • Wij werken samen en helpen elkaar als het nodig is
 • Wij gaan zorgvuldig om met eigen en andermans spullen
 • Wij zijn correct en beleefd in ons taalgebruik
 • Wij veroorzaken geen overlast
 • Iedereen op onze school houd zich aan deze regels.
 • Ik spreek je erop aan als jij je er niet aan houdt.

Verder hebben we nog een aantal spelregels die moeten voorkomen dat het een chaos wordt op school. Deze regels gaan bijvoorbeeld over aan- en afwezigheid, op tijd komen, gebruik van mobiele telefoon en anders devices, waar fietsen gestald worden en waar jassen en tassen kunnen hangen

Gezonde school (alcohol-, rook- en drugsbeleid)

Werken aan gezondheid op school draagt bij aan betere schoolprestaties. Er is minder schooluitval door een gezondere leefstijl. Het is in ieders belang dat leerlingen actiever en gezonder in het leven staan.

De Goudse Waarden heeft aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. We hebben op verschillende gebieden duidelijke richtlijnen die voldoen aan criteria van onder meer het Voedingscentrum en we werken samen met de GGD aan preventie van onwenselijke en ongezonde keuzes die leerlingen kunnen maken.

Sporten en gezond eten op school
Sporten en bewegen zien wij als een belangrijk onderdeel van de gezonde ontwikkeling van jongeren. Er zijn op school veel mogelijkheden om, naast de gewone sportlessen, extra te sporten en te bewegen. De Heemskerklocatie heeft in schooljaar 2016-2017 het thema-vignet ‘Gezonde School - Bewegen en sport’ behaald. Dit thema-vignet laat zien dat wij voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen op dit gebied.

Om te faciliteren dat leerlingen gezond eten en drinken kunnen kopen op school werken we aan een gezonde schoolkantine, die voldoet aan de Richtlijnen ‘Gezondere Kantines’ van het voedingscentrum.

Rookvrije school
Onze gebouwen zijn al heel lang rookvrij. Ook het schoolterrein buiten is nu rookvrij. Dit geldt voor iedereen: leerlingen, docenten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij schoolgebouw en schoolterrein beschermt hen bovendien tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.

Preventie alcohol en drugs
Het project ‘De gezonde school en genotmiddelen’ remt de ontwikkeling af dat jongeren gaan roken, blowen en drinken. In ons ‘Reglement genotmiddelen’ staat beschreven welke regels wij hanteren over het gebruik van genotmiddelen op school. Daarnaast wordt er samen met de GGD Hollands Midden gewerkt aan preventie. Er zijn verschillende lessen en projecten op alle niveaus over het gevaar van roken, alcohol en drugs. Ouders zijn in dit proces onmisbaar. Zij krijgen voorlichting over onze aanpak tijdens ouderavonden.

Protocol
Reglement Genotmiddelen

Burgerschapsvorming

De school is een samenleving in het klein. In de klas, op het schoolplein, in de kantine, worden leerlingen geconfronteerd met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook voorkomen buiten de schoolomgeving.

Meningsverschillen, ruzies, pestgedrag, maar ook groepsvorming, sympathie, samenwerking en inspraak. Op school worden leerlingen gestimuleerd voor hun mening uit te komen en die te onderbouwen met argumenten. Een leerling leert bij ons respect te hebben voor mensen die anders zijn of anders denken. Hij wordt zich bewust van zijn sociale plichten en rechten. Steeds vaker kan hij meedenken en -beslissen over afspraken die zijn eigen leerproces of het onderwijs in de klas en op de school beïnvloeden. Burgerschapsvorming is direct aanwijsbaar te vinden in onze school.

Leerlingen doen kennis op en ontwikkelen waarden, vaardigheden en attitudes die hen in staat stellen om als actieve, mondige en geïnformeerde burgers deel te nemen aan onze democratische samenleving.

Burgerschapsvorming is geen specifiek vak of leergebied. Het bestaat uit drie onderdelen:

 • Democratie
 • Identiteit
 • Sociale participatie

Deze onderdelen worden in vakken als geschiedenis, maatschappijleer en godsdienst geïntegreerd. Bij buitenschoolse activiteiten (stages, excursies etc.) is er uiteraard ook veel aandacht voor burgerschapsvorming. Leerlingen maken kennis met begrippen als:

 • Geloof en levensbeschouwing
 • Democratie
 • Grond- en mensenrechten
 • Duurzame ontwikkeling
 • Conflicthantering
 • Sociale verantwoordelijkheid
 • Gelijkwaardigheid

Leerlingen leren bij ons een positieve rol te spelen binnen de maatschappelijke diversiteit in hun leer- en leefomgeving.