Praktisch

Hier vindt u praktische informatie op alfabetische volgorde.

Chipkaart

Iedere leerling ontvangt een chipkaart met zijn persoonlijke gegevens zoals naam, geboortedatum, een foto en een barcode. Leerlingen moeten deze kaart altijd bij zich hebben als ze op school zijn.

Met deze chipkaart kunnen de leerlingen zich legitimeren als leerling van onze school en ze kunnen er geld op zetten zodat ze met deze kaart kunnen betalen in de kantine, bij de automaten en voor prints en kopieën.

Voor het chipkaartsysteem betalen de leerlingen jaarlijks 5 euro. Deze kosten worden via de boekenleverancier in rekening gebracht. Bij verlies of beschadiging van de kaart koopt de leerling voor 10 euro een nieuwe kaart bij de conciërge.

Gymkleding

Voor de gymnastieklessen op de Heemskerkstraat zijn een sportbroek, een T-shirt en gymschoenen met lichtgekleurde zool verplicht. Er zijn geen speciale kleuren voorgeschreven voor de gymkleding

Voor de gymnastieklessen op de Kanaalstraat en Nederhorststraat is de volgende sportkleding verplicht:

 • Het rode DGW gym T-shirt
 • Een sportbroek (lang of kort)
 • Sportschoenen (die alleen in de gymzaal worden gedragen)
 • Geen losse haren (als je lange haren hebt moet dit in een staart)
 • Hoofddoeken mogen geen losse einden en spelden hebben. (Bij voorkeur een sport hoofddoek)

ICT (computers en SOMtoday)

Onze leerlingen werken zowel thuis als op school met een laptop. Het staat ouders vanzelfsprekend volledig vrij om zelf een laptop naar keuze aan te schaffen. Aandachtspunten:

 • Een accu die minimaal 6 uur achter elkaar mee kan gaan.
 • Wij adviseren een Windows Laptop. (Geen Chromebook!)
 • Wij werken met Office 365, het account hiervoor wordt via de school geregeld.
 • We adviseren een SSD-schijf en geen mechanische harddisk. Een SSD-schijf is sneller, weegt minder, verbruikt minder energie en kan beter tegen schokken.

Het is mogelijk om een laptop te kopen of te huren via The Rent Company.
Met dit bedrijf hebben wij afspraken gemaakt over een aanbod voor De Goudse Waarden. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van veel ouders, die het lastig vinden om te bepalen wat een geschikt apparaat voor hun kind zou kunnen zijn.

Mocht het voor ouders niet mogelijk zijn om een laptop te kopen of te huren, dan kan een leerling op school ook gebruik maken van een laptop van school. Dit moet wel aan het begin van het schooljaar gemeld worden.

Beveiligde cloudopslag en een eigen schoolmailadres

Alle leerlingen krijgen een eigen schoolmailadres. Dit mailadres gebruiken wij om relevante informatie aan leerlingen door te geven. Het is dus belangrijk dat de leerlingen hun mailbox regelmatig checken.

Daarnaast heeft iedere leerling een eigen beveiligde ruimte in de cloud om zijn documenten op te slaan. Ook de docenten hebben zo’n ruimte waardoor zij met leerlingen documenten en links kunnen delen. Binnen deze beveiligde ruimte kan alléén met personen binnen de school worden gedeeld, niet met derden.

SOMTODAY

Onze school werkt met SOMtoday. Via dit beveiligde online-systeem zijn resultaten, aanwezigheid en informatie over de begeleiding van de leerling in te zien door betrokkenen. Docenten plaatsen er bijvoorbeeld huiswerk, lesplanners en informatie over toetsen. SOMtoday is alleen toegankelijk met persoonlijke inloggegevens

Klachten en geschillen

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Scholen zijn verplicht een klachtenregeling te hebben.

Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken.

In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en overige klachten. Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie. Deze klachten worden in eerste instantie met de betrokkenen besproken, bijvoorbeeld de leerkracht en/of de afdelingsleider. Leidt dit ook niet tot een bevredigende oplossing, dan komt de schooldirectie in beeld. In het uiterste gevallen kan dat ook het College van Bestuur zijn.

Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik of grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van een leerling, dan kunnen ouders en/of leerlingen een beroep doen op de (interne) contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon of een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie.

Interne vertrouwenspersoon

Op De Goudse Waarden zijn er interne vertrouwenspersonen. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor aan slachtoffers van seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag op school. In overleg met het slachtoffer stelt de vertrouwenscontactpersoon een plan van begeleiding en aanpak op. Speciaal opgeleide deskundigen buiten de school voeren de begeleiding uit. Zij behandelen alle informatie uiteraard in vertrouwen. Onze interne vertrouwenscontactpersoon kan ook doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school.

Interne contactpersonen voor onze school zijn:

 • Locatie Heemskerkstraat: mevr. A.E. van Diermen en mevr. drs. G.E. Keizer
 • Locatie Kanaalstraat: dhr. I.G. Gorissen
 • Locatie H.J. Nederhorststraat: mevr. M. Volman

Externe vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn:

 • Mevrouw P. Kruse
 • mevrouw M. Jillissen (GGD Hollands Midden)

Zij zijn te bereiken via de GGD Hollands Midden, secretariaat Jeugdgezondheidszorg.
Telefoon: (088) 308 3342
E-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als school zijn wij verplicht om kindermishandeling en huiselijk geweld te melden bij het advies- en meldpunt ‘Veilig Thuis’. Wij doen dit volgens het protocol ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.

De Goudse Waarden heeft een aantal aandachtsfunctionarissen die collega’s begeleiden bij het bespreken van signalen:

 • Locatie Heemskerkstraat: mevr. S.T.D.T.G. Dusseldorp, de heer C.J.S. Groenleer en de heer A.J.A. van den Heuvel
 • Locatie Kanaalstraat: mevr. T.C. van 't Hoff en mevr. J.M. Slappendel
 • Locatie H.J. Nederhorststraat: de heer A.J.W. Oosterwijk

Overige instanties voor klachtenafhandeling

Geschillencommissie bijzonder onderwijs (Stichting GCBO)

Rechtstreeks contact met de geschillencommissie bijzonder onderwijs is mogelijk via:
Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 394
3440 AJ Woerden
Telefoon: 070-3861697
E-mail: info@gcbo.nl
Website: www.gcbo.nl

 • Vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs

Klachten over seksuele intimidatie kunnen rechtstreeks bij de inspectie gemeld worden via de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.
Telefoon: 0900-1113111

 • Commissie van Beroep

Voor geschillen rond de examens (schoolexamen en landelijk examen) is er een speciale beroepsmogelijkheid bij de Commissie van Beroep. In het examenreglement dat alle examenleerlingen in hun bezit krijgen, staat de bemensing en wordt deze procedure toegelicht. Ook op ouderavonden wordt hierop gewezen.

Protocol
Klachtenregeling
Protocol
Meldcode Kindermishandeling En Huiselijk Geweld
Regeling
Klokkenluidersregeling Leerlingen Ouders

Klokkenluidersregelingen

Op De Goudse Waarden vinden wij het belangrijk dat medewerkers, leerlingen en ouders op adequate en veilige wijze vermeende (ernstige) onregelmatigheden binnen de organisatie van De Goudse Waarden aan de orde kunnen stellen. De klokkenluidersregeling (regeling inzake het omgaan met een vermoeden van misstand) beoogt een correcte vastlegging en behandeling van een dergelijke klacht, zodat indien gegrond, de klacht tijdig wordt afgehandeld door het nemen van passende maatregelen.

Kluisjes

Elke leerling heeft een kluisje om zijn kostbare spullen in te bewaren. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of diefstal van eigendommen van leerlingen. Dit geldt ook voor de voorwerpen die in een kluisje zijn opgeborgen. Bij moedwillige vernieling aan de kluisjes verhalen we de kosten op de dader. De directie heeft het recht om de inhoud van de kluisjes op elk gewenst moment te controleren. De huur van de kluisjes is opgenomen in de schoolkosten.

Lestijden, roosters en toetsweken

Iedere leerling op onze school heeft een persoonlijk lesrooster. Dit rooster is te bereiken via de Zermelo app. Het lesrooster is een weekoverzicht van de te volgen lessen, de docenten die de lessen geven en de plaatsen waar de lessen gegeven worden.

Gedurende het schooljaar worden de lesroosters meerdere keren aangepast. Daarom is het belangrijk om afspraken voor muziekles, sport of een bijbaantje pas te maken als het nieuwe rooster bekend is.

Tussenuren

Soms valt er een les uit tussen de eerste en de laatste lesuren van de dag. De school probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen. We passen dan het lesrooster aan, zodat er geen tussenuur ontstaat. Soms lukt het niet om een tussenuur te voorkomen.

VMBO:

Als uw kind toch een tussenuur heeft, wordt hij in de aula opgevangen. Ook is het mogelijk om in tussenuren in de mediatheek te werken. De leerlingen mogen tijdens tussenuren het schoolplein niet verlaten, tenzij de schoolleiding anders beslist.

MAVO, HAVO, VWO:

De leerlingen uit de onderbouw gaan dan in de mediatheek aan het werk met een opdracht van de docent, met de ICT-opdrachten of andere eigen taken. Bij een start- of eind-uur kan ervoor gekozen worden de leerlingen later te laten beginnen of eerder naar huis te laten gaan. Alleen bij hoge uitzondering heeft een klas een tussenuur. Onderbouwleerlingen mogen tijdens tussenuren het schoolplein niet verlaten, tenzij de schoolleiding anders beslist.

In de bovenbouw hebben leerlingen ingeroosterde tussenuren. Tijdens die uren kunnen zij aan het werk met bijvoorbeeld het huiswerk, samenwerkings-opdrachten. Ook kan die tijd benut worden om eventuele voor de leerling lastige onderwerpen bij te spijkeren.

Dagelijkse roosterwijzigingen

Onze roostermakers zorgen ervoor dat iedere leerling een up-to-date dagrooster heeft. Wijzigen worden op vaste momenten doorgevoerd. Aan het eind van de dag worden de wijzigingen voor de volgende dag verwerkt. Maar ook ’s morgens vroeg kan bijvoorbeeld door ziekte van een docent het rooster nog wijzigen. Iedere onvoorziene wijziging voor het eerste uur wordt direct gepubliceerd. Wijzigingen voor het 1e t/m 3e uur publiceren we voor het begin van het 1e uur. Het is dus belangrijk voor vertrek naar school het persoonlijk rooster via de Zermelo App te checken. Let er hierbij op dat de App ook wordt ververst.

Overige wijzigingen gedurende de dag worden voor de start van de kleine en grote pauze gepubliceerd.

Als een docent aan het begin van een lesuur niet naar het lokaal komt, gaat één van de leerlingen voor nadere informatie naar de roosterkamer. De overige leerlingen blijven wachten bij het lokaal.

Leerlingen mogen niet weg zonder overleg met de roosterkamer of leerjaarcoördinator.

Toetsweken en activiteitendagen

Het persoonlijk rooster van onze leerlingen wordt regelmatig aangepast. Los van dagroosterwijzigingen zijn er gedurende het schooljaar naast de “gewone” lesdagen ook toetsweken en activiteitendagen.

Tijdens de toetsweken worden gecoördineerde toetsen gegeven. Voor de bovenbouwklassen vinden in deze weken zowel voortgangstoetsen als schoolexamens plaats. De toetsen in de onderbouw vinden gedeeltelijk plaats in de toetsweken, maar ook in de reguliere lessen. Op de activiteitendagen vinden de excursies, vormingsactiviteiten en de onderwijsprojecten plaats.

Tijdens toetsweken en activiteitendagen kan het rooster sterk afwijken. Deze dagen worden daarom vooraf gecommuniceerd via het overzicht belangrijke data.

Lestijden Locatie Heemskerkstraat

Lestijden locatie Kanaalstraat

Mobiele telefoons

Het gebruik van de mobiele telefoon is alleen toegestaan buiten de lessen. Alle lokalen en de mediatheek hebben een ‘telefoontas’ waarin de mobiele telefoons tijdens de les bewaard worden.

Als een leerling toch met een telefoon bezig is, vraagt de docent of medewerker aan de leerling om deze af te geven. De leerling kan de telefoon dan om 16.30 weer ophalen.

Op tijd komen

We gaan ervan uit dat leerlingen op tijd in de les aanwezig zijn. Hoewel het natuurlijk niet de bedoeling is dat je te laat komt, kan het zelfs de beste wel een keer overkomen. Echter als een leerling te vaak te laat is dan gelden daar maatregelen voor. Hier op school gaat het als volgt:

Een leerling die te laat komt, meldt zich direct bij de conciërge. Deze zet een melding in SOMtoday, SOMtoday registreert het aantal keer dat de leerling te laat is. De leerling kan daarna naar de les, waar de docent in SOMtoday ziet dat de leerling als te laat geregistreerd is.

Wij werken op school met een 4/8/12/16 regeling, dat houdt in:

 • 4x afwezig of te laat: 2 uur nablijven en een gesprek tussen mentor en LL
 • 8x afwezig of te laat: vierkant rooster en een gesprek tussen mentor en LL en ouders
 • 12x afwezig of te laat: vierkant rooster en een gesprek tussen mentor en LL en ouders en aanmelding bij leerplicht
 • 16x afwezig of te laat: vierkant rooster en een gesprek tussen mentor en LL en ouders en opnieuw aanmelding bij leerplicht
 • >16x te laat of afwezig: maatwerk

Privacybescherming 

De Goudse Waarden wil een veilige school zijn voor zowel leerlingen, ouders als personeel. Dit dragen wij ook uit in onze visie. Onderdeel daarvan is dat we, volgens de voorschriften in de wet, zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij als school meer verantwoordelijkheid gekregen om de persoonsgegevens goed te beschermen. In ons Privacyreglement staat beschreven hoe wij dit hebben geregeld.

We maken ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Leerlingeninformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Foto's op de website en andere kanalen

Elk schooljaar wordt er beeldmateriaal (foto’s en filmpjes) gemaakt van allerlei activiteiten en lessituaties. In de AVG wordt beeldmateriaal gekwalificeerd als bijzondere persoonsgegevens waar aan het gebruik strikte eisen worden gesteld. Beeldmateriaal wordt binnen De Goudse Waarden alleen gedeeld binnen een afgeschermde omgeving.

Als wij beeldmateriaal willen publiceren, bijvoorbeeld op de website of op social mediakanalen, zijn wij wettelijk verplicht om ouders vooraf toestemming te vragen. Deze toestemming kunt u, zonder opgaaf van redenen, weer intrekken.

Beeldcoaching

Elk schooljaar wordt er beeldmateriaal (foto’s en filmpjes) gemaakt van allerlei activiteiten en lessituaties. In de AVG wordt beeldmateriaal gekwalificeerd als bijzondere persoonsgegevens waar aan het gebruik strikte eisen worden gesteld. Beeldmateriaal wordt binnen De Goudse Waarden alleen gedeeld binnen een afgeschermde omgeving.

Als wij beeldmateriaal willen publiceren, bijvoorbeeld op de website of op social mediakanalen, zijn wij wettelijk verplicht om ouders vooraf toestemming te vragen. Deze toestemming kunt u, zonder opgaaf van redenen, weer intrekken.

Beeld- en geluidsopnames door leerlingen

Het zonder toestemming maken van beeld- en/of geluidsopnames of misbruik van beeld- en/of geluidsopnames (bijvoorbeeld via social mediakanalen en YouTube) is onacceptabel en wordt bestraft.

In ons privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlingengegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Als je een datalek wilt melden of als je vragen hebt over privacy op onze school, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Dhr. D. Roeleveld
E-mail: fg@degoudsewaarden.nl

Privacy
Privacy voor leerlingen en ouders
Privacy
Privacyreglement Verwerking Persoonsgegevens

Schoolboeken

Verplichte schoolboeken worden gratis ter beschikking gesteld en worden besteld via de website van boekenleverancier Iddink. De bestelprocedure verloopt verder ook via Iddink.

Gratis schoolboeken en leermiddelen

 • Leerboeken
 • Werkboeken
 • Projectboeken
 • Tabellenboeken
 • Examentrainingen
 • Examenbundels
 • Leermateriaal van de school met bijbehorende cd’s en/of dvd’s
 • Licentiekosten van digitaal lesmateriaal

Aanvullende leermiddelen

 • Atlassen
 • Woordenboeken
 • Bijbel

Aanvullende leermiddelen zijn niet gratis en worden apart in rekening gebracht. Ouders kunnen deze ook zelf aanschaffen of leerlingen maken gebruik van exemplaren die op school aanwezig zijn.

Schade aan boeken is voor rekening van de leerling. De leerling en zijn ouders zijn verantwoordelijk voor de controle van het boekenpakket bij ontvangst en melden onvolledigheden bij Iddink.

TIP
Gebruik een stevige, goed afsluitbare, regenbestendige tas, rugzak of koffer om de schoolboeken in te vervoeren.

Schorsing en verwijdering (uit de les)

Schorsing

Als een leerling bij herhaling regels overtreedt, of een zeer ernstige overtreding begaat, kan de school besluiten tot een aantal maatregelen:

 1. een ‘vierkant’ rooster of de toegang tot de les ontzeggen
 2. een officiële schorsing van één dag
 3. een officiële meerdaagse schorsing.

In het uiterste geval kan het bevoegd gezag overgaan tot verwijdering van school.

In al deze gevallen is er vanzelfsprekend een gesprek met de leerling en zijn ouders om de beslissing toe te lichten. Ook zoeken we, tenzij er sprake is van definitieve schorsing, met de leerling en zijn ouders naar manieren om op een goede wijze terug te keren in de les en herhaling te voorkomen.

Verwijdering uit de les

Ontvangt een leerling opdracht om het lokaal of de mediatheek te verlaten, dan moet hij daaraan in elk geval gehoor geven, óók als hij van mening is dat dit onterecht is. Hij kan zijn belangen altijd bij de leerjaarcoördinator verdedigen.

Als een leerling uit de les verwijderd is, meldt hij zich direct in de mediatheek. Als deze ruimte gesloten is, meldt de leerling zich bij de leerjaarcoördinator.

Na het melden vult de leerling een blauwe/gele kaart in. Aan het eind van het lesuur gaat de leerling met blauwe/gele kaart terug naar het lokaal. De docent bepaalt (eventueel in overleg met de leerjaarcoördinator) de sanctie.

Vakanties

datum

Voorjaarsvakantie

27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag*7 april 2023
Pasen10 april 2023
Meivakantie24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart18 en 19 mei 2023
Pinksteren29 mei 2023
Zomervakantie

10 juli t/m 18 augustus 2023Herfstvakantie16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie19 februari t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag (*)29 maart 2024
Pasen1 april 2024
Meivakantie22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart9 en 10 mei 2024
Pinksteren20 mei 2024
Zomervakantie15 juli t/m 23 augustus 2024

Verlof en verzuim

Voor goed onderwijs is het van het grootste belang dat leerlingen zo min mogelijk lessen verzuimen. Verzuim is alleen geoorloofd in de volgende gevallen:

 • Wegens ziekte (zie verder onder ‘ziekmelden’)
 • Wegens bezoek aan arts/tandarts
 • Ziek worden tijdens de les
 • Bijzondere omstandigheden

Bezoek aan arts, tandarts of specialist

Bezoek aan huisarts, tandarts of specialist moet bij voorkeur in de vrije uren van de leerling gepland worden. Mocht dit niet lukken, kunt u via SOMtoday uw kind afwezig melden vanwege medische redenen (bijvoorbeeld voor een bezoek aan de dokter, tandarts, ziekenhuis, orthodontist).

Ziek worden tijdens de les

Als een leerling ziek wordt tijdens de lessen of hij om een andere reden de lessen niet verder kan volgen, moet hij zich vóór vertrek afmelden in de mediatheek bovenbouw. De ouders van de leerling worden altijd gebeld

Bijzondere omstandigheden

In geval van afwezigheid wegens bijzondere omstandigheden moet van tevoren een schriftelijk verzoek ingediend worden bij de leerjaarcoördinator. Deze beoordeelt elke aanvraag individueel, zo nodig in overleg met de afdelingsleider.

Een verlofaanvraag moet minimaal acht weken van tevoren binnen zijn. Dat heeft te maken met een eventuele bezwaarprocedure. Dit geldt niet voor verlof voor een religieuze feestdag of als de termijn van acht weken niet redelijk en/of realistisch is door een bijzondere omstandigheid.

Kinderen uit de laatste jaren krijgen 2 dagen verlof om naar een open dag te gaan van een Hogeschool of Universiteit. Aanvragen voor een open dag kan via de normale absentie manier of via de mail.

Veelvuldig ziekteverzuim

Veelvuldig ziekteverzuim is slecht voor de voortgang van het onderwijs. Daarom zullen we in overleg met ouders en leerling bij zorgwekkend ziekteverzuim de verpleegkundige van de GGD inzetten. Daarnaast moeten we dit verzuim melden bij de leerplichtambtenaar. Met alle partijen zullen we dan een verzuimplan opstellen.

Ziekmelden, verlof en verzuim
Informatiebrochure Verlof Van Bureau Leerlingzaken
Ziekmelden, verlof en verzuim
Aanvraagformulier Vrijstelling Schoolbezoekvakantie 11 F En 13a
Ziekmelden, verlof en verzuim
Aanvraag Vrijstelling Schoolbezoek Andere Gewichtige Omstandigheden
Ziekmelden, verlof en verzuim
Afwezigheid Melden Via Somtoday
Regeling
Examenreglement 2022-2023

Ziekmelden

Ziekmelden moet op de eerste verzuimdag vóór 9.00 uur.
Bij voorkeur via Somtoday

Telefonisch ziekmelden aan de medewerkers van onze administratie kan ook:
Locatie Kanaalstraat en Nederhorststraat: 0182 51 60 77
Heemskerkstraat: 0182 57 30 00

LET OP! Ziekmelden voor schoolexamens op locatie Heemskerkstraat gaat volgens het examenreglement, elke ziektedag telefonisch voor 8:15 uur. Zie voor meer informatie het examenreglement. 

Wanneer een leerling stage loopt moet ook het stagebedrijf ingelicht worden. Zodra een leerling hersteld gemeld is, adviseren wij om op de dag van herstel te controleren of dat in SOMtoday is aangepast.