Organisatie

IEdereen is welkom

Iedereen is anders en dat vinden we juist leuk. We leren elke dag van elkaar en hebben veel aandacht voor een fijne sfeer in de school. We gaan met leerlingen in gesprek zodat we ze leren kennen en weten wat er speelt, waar ze moeite mee hebben en waar ze warm voor lopen. Voor ons hoort iedereen erbij en hebben alle leerlingen het recht zichzelf te ontwikkelen

Organisatie en bestuur

STICHTING VOOR PCVO IN GOUDA E.O.

Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs in Gouda en omgeving is het bevoegd gezag van CSG De Goudse Waarden en Praktijkschool De Goudse Waarden. Deze scholen verzorgen voor bijna 1.600 leerlingen een breed onderwijsaanbod, variërend van praktijkonderwijs tot en met tweetalig gymnasium. De scholen zijn gevestigd in de gemeente Gouda.

CSG DE GOUDSE WAARDEN

Kanaalstraat 31, 2801 SH Gouda

COLLEGE VAN BESTUUR

De bestuurlijke leiding en verantwoordelijkheid voor CSG De Goudse Waarden is neergelegd bij het College van Bestuur, bestaande uit:

De heer drs. P.W. van Dijk, voorzitter
Kanaalstraat 31, 2801 SH Gouda
0182 – 51 60 77
secretariaatcvb@degoudsewaarden.nl

Beheer en Organisatie
De heer J. Evengroen, directeur
Kanaalstraat 31, 2801 SH Gouda
0182 – 51 60 77 | j.evengroen@degoudsewaarden.nl

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende functie en bekijkt vooral of het beleid overeenkomt met de afgesproken beleidskaders en doelstellingen. De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

De heer M. van den Hoek, voorzitter
De heer M. Barnas
De heer A.S. Klein
Mevrouw E. V. L. Kuijper
De heer C.L.G. Sluis
0182 – 51 60 77 | secretariaat.rvt@degoudsewaarden.nl

SCHOOLLEIDING

College van Bestuur
Dhr. drs. P.W. van Dijk, voorzitter CvB

Praktijkonderwijs
Mw. M. van Welie, MA, directeur
Dhr. A.H.J. de Bas, afdelingsleider
Dhr. A.J.W. Oosterwijk, leerlingbegeleider

Vmbo basis, kader, gemengde leerweg
Mw. M. van Welie, MA, directeur
Dhr. B. Krijgsman, adjunct-directeur en afdelingsleider bovenbouw
Dhr. P. van Leeuwen, afdelingsleider onderbouw

Mw. T.C. van ‘t Hoff, leerlingbegeleider onderbouw
Dhr. M. Hijmering, leerlingbegeleider bovenbouw profiel Tech
Dhr. M. de Ruijter, leerlingbegeleider bovenbouw profiel Health
Dhr. S.J.A. van der Kooi, leerlingbegeleider mavo 4

Mavo, havo, atheneum, gymnasium
Dhr. F.J.S. Alkemade, afdelingsleider brugklassen
Mw. drs. I. van der Brugge, afdelingsleider vwo leerjaar 2-6
Dhr. C.J.S. Groenleer, afdelingsleider mavo leerjaar 2-4
Dhr. A.J.A. van den Heuvel, afdelingsleider havo leerjaar 2-6

Dhr. C. Bons, leerjaarcoördinator havo 2-5
Mw. M.C.E. Hagoort, leerjaarcoördinator mavo 2-4
Mw. G.E. Keizer, leerjaarcoördinator vwo 2-6
Dhr. R.H.T Reijven, leerjaarcoördinator brugklassen

Onze locaties

MAVO | HAVO | ATHENEUM | GYMNASIUM | TTO

Heemskerkstraat 105, 2805 SN Gouda

lyceum@degoudsewaarden.nl  

VMBO BASIS | KADER | Gemengde leerweg

Kanaalstraat 31, 2801 SH Gouda
 0182 51 60 77

vmbo@degoudsewaarden.nl  PRAKTIJKONDERWIJS

Nederhorststraat 2, 2801 SC Gouda
0182 51 60 77

praktijkonderwijs@degoudsewaarden.nl

ANBI (algemeen nut beogende instelling)

CSG De Goudse Waarden is een scholengroep onder de Stichting voor P.C.V.O. in Gouda e.o. welke per 1 januari 2020 is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hierdoor is een donatie binnen de daartoe gestelde grenzen fiscaal aftrekbaar. Een ANBI is verplicht een aantal gegevens openbaar te publiceren. 

Oprichting
De Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs in Gouda en omgeving is per 31-12-1992 opgericht. De oprichtingsakte kunt u via de button onderaan deze pagina inzien.

Fiscaal nummer RSIN
800885703

KvK-nummer
40465720

Organisatiegegevens
Het bestuur van de stichting treedt op als bevoegd gezag. De dagelijkse leiding is in handen van de schoolleiding. De samenstelling van deze gremia inclusief contactgegevens vindt u op deze pagina.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid ontlenen wij aan gegevens verstrekt door de VO-Raad. Raadpleeg hiervoor: https://www.vo-raad.nl/themas/cao-vo

Verslag van uitgevoerde activiteiten
Jaarlijks leggen wij verantwoording af over onze gevoerde activiteiten. In het jaarverslag is eveneens de jaarrekening opgenomen. Beleidskeuzes zijn opgenomen in het schoolplan. Tot slot geven de schoolgidsen gedetailleerde informatie over onze verschillende locaties. De meest recente versies van genoemde documenten vindt u onder 'documenten'.

Samenwerkingsverband

Onze school maakt deel uit van een samenwerkingsverband. Op deze manier is passend onderwijs beter te faciliteren. Onze school werkt met de andere scholen in de regio samen in het ‘Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijstreek’.