Begeleiding

Op De Goudse Waarden hebben we aandacht en zorg voor al onze leerlingen. Dat start al bij de docent in de les als basisondersteuning. Daarnaast nemen de mentoren, de leerjaarcoördinatoren en onze tweedelijnsspecialisten een deel van de begeleiding op zich. 

Er zijn mentorgesprekken tussen mentor en leerling en er is regelmatig overleg tussen de mentor en de leerjaarcoördinator. Er zijn ook leerling besprekingen waarbij alle docenten die lesgeven aan een leerling aanwezig zijn zodat een leerling goed in beeld blijft.

Extra begeleiding 
Als een leerling niet voldoende heeft aan de basisondersteuning die de docenten en de mentor leveren is er hulp beschikbaar van onze tweedelijnsspecialisten. Daarnaast maken we gebruik van speciale zorg buiten de school. 

Eerstelijnsondersteuning

Binnen de eerstelijnsondersteuning worden leerlingen in hun ontwikkeling en het maken van keuzes begeleid door:

Mentor

De mentor kent de persoonlijke omstandigheden van zijn leerlingen en is eerstverantwoordelijke in de basisondersteuning. Hij volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen gedurende hun schoolloopbaan op het gebied van resultaten, gedrag, motivatie en planning van schoolwerk. De mentor is een belangrijke contactpersoon tussen de ouders en de school.

De ontwikkeling van de leerling wordt besproken tijdens leerlingenbesprekingen, ouderavonden, oudergesprekken en rapportvergaderingen. De mentor beschikt zo over een goed beeld van de leerling.

Wanneer een mentor, mogelijk via overleg met collega’s en schoolleiding, problematiek constateert, dan worden ouders daarvan op de hoogte gebracht. Samen met de ouders bekijken we welke maatregelen er nodig zijn ter verbetering. Vanzelfsprekend kunnen ook ouders initiatief nemen tot een overleg.

Voor alle leerjaren zijn mentorlessen/mentorcontactmomenten ingepland. Deze uren worden gebruikt voor activiteiten die de groepsvorming bevorderen, studievaardigheden, profielkeuze en oriëntatie op de vervolgopleiding. Ook worden tijdens die momenten mentorgesprekken gepland.

De leerlingcoördinator

Elk leerjaar heeft een leerlingcoördinator. Deze overlegt regelmatig met de mentoren over de begeleiding van de klassen als geheel en over individuele leerlingen. Bij leerlingen met speciale of langdurige problemen kan hij in nauw overleg met de mentor de begeleiding overnemen of doorverwijzen naar het schoolondersteuningsteam (SOT).

De decaan

Leerlingen moeten tijdens hun schoolloopbaan voortdurend kiezen. Vanzelfsprekend spelen zaken als persoonlijkheid, capaciteiten en toekomstplannen hierbij een grote rol. De decaan begeleidt samen met de mentoren deze loopbaanoriëntatie.
Doel: leerlingen komen tot een weloverwogen keuze van profiel en vervolgopleiding.

Wanneer het keuzeproces stagneert, kunnen leerlingen en hun ouders bij de decaan terecht. In bijzondere gevallen kunnen we een beroep doen op een extern testbureau. De aanvraag daarvoor loopt via de decaan. De kosten van een extern testbureau zijn voor rekening van de ouders.

Tweedelijnsondersteuning

Binnen de tweedelijnsondersteuning hebben we de beschikking over:

Een zorgcoördinator

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor mentoren, docenten en leerjaarcoördinatoren met betrekking tot extra zorgondersteuning.

Bij leerproblemen wordt via een screening de oorzaak van de leerbelemmering onderzocht. Bij vaststelling van een diagnose worden mogelijke faciliteiten bekeken.

De zorgcoördinator onderhoudt contacten met ouders en werkt nauw samen met leerjaarcoördinator en de mentor.

Het FlexZAT

FlexZAT kan ingezet worden als school meer externe expertise nodig heeft om een leerling te bgeleiden. Het FlexZAT bestaat, naast de zorgcoördinator en collega’s. , in ieder geval uit een onderwijsspecialist van het Samenwerkingsverband VO, ouders en leerling.. Afhankelijk van de problematiek worden hulpverleners (van binnen of buiten de school) uitgenodigd.

De orthopedagoog

Aan onze school is een orthopedagoog verbonden. Deze test op verzoek van de zorgcoördinator leerlingen met bepaalde leer- of gedragsstoornissen om duidelijkheid te krijgen over leerproblemen. De uitkomst van de test wordt gedeeld met de zorgcoördinator.

De schoolcounseler

De schoolcounselor wordt ingezet bij sociaal-emotionele problemen. Hij is beschikbaar voor advies aan de mentor en zet zo nodig counseling in.

Bijles 

Naast de eerste en tweedelijnsbegeleiding bieden we bij op de Heemskerstraat (mavo-havo-vwo) onderstaande studiebegeleiding aan:

Bijles

Leerlingen uit de onderbouw kunnen voor €7,50 per uur bijles krijgen van bovenbouwleerlingen. In onderling overleg kiezen de leerlingen met elkaar een tijd en locatie, bijvoorbeeld de mediatheek. Deze bijles kan via e-mail worden aangevraagd: bijles@degoudsewaarden.nl

Ondersteuning op school door externen

Onze externe partners met expertise rondom jeugdgezondheidszorg.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) / Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Heeft u een vraag over het opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en pedagogen. Iedere medewerker heeft een eigen specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen.

Centrum voor Jeugd en Gezin en het Voortgezet Onderwijs
De medewerkers in het Centrum voor Jeugd en Gezin werken op verschillende manieren samen met school. Elke school heeft vaste contactpersonen. Als op school overleg is van een school-ondersteuningsteam kunnen medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin daaraan deelnemen.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
In klas 1 of 2 en klas 3 of 4 krijgt uw kind een digitale gezondheidstest aangeboden. Deze heet ‘Gezond leven? Check het even!’. Hiermee krijgt uw kind inzicht in de eigen gezondheid. Na het invullen van deze vragenlijst nodigt de jeugdgezondheidszorg alle jongeren in de onderbouw uit voor een gesprek over hun gezondheid, ontwikkeling en leefstijl en hoe de jongere zich voelt. In de bovenbouw kunnen jongeren zelf aangeven of ze uitgenodigd willen worden voor een gesprek. We geven persoonlijk of klassikaal adviezen over een gezond leven, zoals omgaan met elkaar en voorkomen van pesten. Ook genotmiddelen en seksualiteit kunnen besproken worden. We bieden ook begeleiding bij ziekteverzuim.

Begeleiding bij ziekteverzuim
De jeugdverpleegkundige of jeugdarts wordt door school gevraagd met u contact op te nemen wanneer er zorgen zijn over het ziekteverzuim. Dit kan zijn als uw kind langdurig of vaak ziek is. Samen met u en uw kind wordt besproken wat uw kind nodig heeft om weer (gedeeltelijk) naar school te gaan. Indien nodig wordt in overleg met u en uw kind een andere deskundige of leerplichtambtenaar betrokken voor verdere ondersteuning en advies.

Cursus of ouderavond
Opvoeden is een ware kunst. In deze leeftijd krijg je te maken met pubergedrag. Soms is een jongere erg onzeker of juist boos en opstandig en voelt zich niet begrepen. Elke ouder kan weleens advies gebruiken. Voor u organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een groot aanbod aan (online) opvoedcursussen, themabijeenkomsten en webinars over diverse onderwerpen om u te ondersteunen bij de opvoeding.

Ook de jongeren zelf kunnen cursussen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin volgen. Denk aan een weerbaarheidstraining of een oppascursus. Kijk voor het volledig cursusaanbod op www.cjgcursus.nl. Of volg CJGcursus op Facebook en Instagram.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert ook ouderavonden op scholen voor ouders over (gezondheids)thema’s. Bijvoorbeeld genotmiddelen, weerbaarheid of relaties en seksualiteit.

Jongerenwebsite

Zoekt u meer informatie over de ontwikkeling van uw kind? Kijk dan op www.jouwggd.nl

Op deze site vindt u betrouwbare informatie over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol roken drugs en media. De informatie is gecheckt door (medische) professionals.

Voor jongeren heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een forumwebsite: www.hoezitdat.info. Hier kan uw kind in een veilige omgeving met andere jongeren in gesprek over dat wat hen bezighoudt.

Tussen de gesprekken door krijgen jongeren betrouwbare websites te zien waar ze meer informatie kunnen vinden. Ook vinden zij er hulp en cursussen in de buurt en kunnen zij hun vraag stellen aan een professional via de chat.

Het forum heeft duidelijke spelregels. Er is een check voordat een bericht online komt en uw kind kan geen persoonlijke gegevens delen. Jongeren kunnen het forum volgen via Instagram.com/hoezitdat.info

.Online Centrum voor Jeugd en Gezin
Veel informatie, tips en adviezen over opvoeden en opgroeien kunt u online vinden op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Denk aan onderwerpen als gezondheid, voeding, internet, pesten, geld, alcohol, seks en meer. Meld u aan voor een cursus of bijeenkomst, lees blogs van andere ouders of praat mee op het forum. U kunt uw vraag stellen via de chat of het E-consult. Natuurlijk staan onze adressen en openingstijden ook op de website. Én u vindt er onze Facebookpagina.

Contact
Wilt u contact opnemen met de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin op uw school, bel dan 088 – 254 23 84. U kunt ook mailen naar mailvragen@cjghm.nl (noem hierin de naam, geboortedatum en school van uw kind).

Meer informatie

www.jouwggd.nl - Jongereninformatie

www.cjghollandsmidden.nl – Online CJG / www.cjgcursus.nl – CJG cursussen

www.hoezitdat.info – Jongerenforum

www.groeigids.nl voor meer informatie over de ontwikkeling van uw kind

Sociaal Team Jeugd (STJ)

Sinds de invoering van de jeugdwet in januari 2015 moeten alle doorverwijzingen naar de jeugdhulpverlening plaatsvinden via het Sociaal Team Jeugd (STJ). Het STJ adviseert de school in bepaalde trajecten en heeft zitting bij het FlexZAT.

Jeugdondersteuning op School (JOS)

Elke week is er een schoolcoach van JOS op school aanwezig. Deze biedt, zonder verwijzing van het STJ, laagdrempelige ondersteuning op verschillende vlakken. Leerlingen kunnen uiteenlopende problemen bespreken. Denk aan onzekerheid, verslaving, geaardheid, pesten of gepest worden De leerling kan naar de schoolcoach worden doorverwezen door de de zorgcoördinator. De schoolcoach neemt na aanmelding contact op met de ouders en de begeleidende docenten.

Passend onderwijs

Het doel van de wet ‘Passend Onderwijs’ is dat er voor alle leerlingen een passende onderwijsplek is. In het kader daarvan zijn scholen, ieder met hun eigen expertise, ondergebracht bij een samenwerkingsverband waarin zij samenwerken op het gebied van leerlingbegeleiding en zo hun krachten kunnen bundelen.

Wil je graag iets overleggen, dan kun je contact opnemen met het samenwerkingsverband. Hoe dat gaat staat allemaal op:

https://steunpunt-middenholland-rijnstreek.nl/voortgezet-onderwijs

Door je ervaring te delen, komen we te weten waar scholen, schoolbesturen en het samenwerkingsverband meer aandacht aan kunnen besteden. Laat je ervaring achter op:
swv-vo-mhr.vertellis.nu/ouderjeugdsteunpunt
swv-po-mh.vertellis.nu/ouderjeugdsteunpunt

Samenwerkingsverband

Onze school werkt met de andere scholen in de regio samen in het ‘Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijstreek’. Het samenwerkingsverband faciliteert onder meer door financiële middelen de extra ondersteuning die wij op school organiseren.

Zorgarrangementen

Als door de school de gewenste ondersteuning niet kan worden gerealiseerd door onze school, dan kunnen ‘bovenschoolse onderwijs- en zorgarrangementen’ worden ingezet.

Deze speciale arrangementen zijn gebaseerd op de beschikbare zorgstructuur en de expertise van de aangesloten scholen en worden jaarlijks ontwikkeld op basis van de specifieke zorgvragen die binnenkomen.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

In een ontwikkelingsperspectief wordt de hulp beschreven die nodig is bij een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte. We kijken naar de begeleidingsmogelijkheden die er zijn binnen of buiten de school en welke het best aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van de leerling. Samen met de leerling en zijn ouders wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Ouders en leerling hebben instemmingsrecht in dit plan. Als er een geschil over het OPP ontstaat, dan kan dit worden voorgelegd aan een geschillencommissie.

Meer informatie over Passend Onderwijs, de speciale zorgarrangementen en de financiering hiervan kunt u vinden op www.passendonderwijs.nl en op de website van het samenwerkingsverband

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven scholen welke basisondersteuning zij kunnen bieden, waar de expertises van de school liggen en welke vormen van extra ondersteuning een school kan bieden.

De schoolondersteuningsprofielen van De Goudse Waarden:

Informatie
SOP Locatie Nederhorststraat - praktijkonderwijs
Informatie
SOP locatie Kanaalstraat
Informatie
SOP locatie Heemskerkstraat