Begeleiding

Aandacht voor alle leerlingen

Binnen onze school hebben we aandacht en zorg voor al onze leerlingen. We willen hen de begeleiding bieden die zij nodig hebben om te kunnen voldoen aan de eisen en verwachtingen die het onderwijs aan hen stelt. Een en ander is beschreven in ons schoolondersteuningsplan.

De zogenoemde basisondersteuning start bij de docent in de les. Daarnaast nemen de mentoren, de leerjaarcoördinatoren en onze tweedelijnsspecialisten een deel van de begeleiding op zich.

Mentorgesprekken tussen mentor en leerling, regelmatig overleg tussen de mentor en de leerjaarcoördinator en leerlingbesprekingen waarbij alle docenten die lesgeven aan een leerling aanwezig zijn, zorgen ervoor dat we de leerling goed in beeld hebben.

Soms heeft een leerling niet voldoende aan de basisondersteuning die de docenten en de mentor kunnen leveren. In dat geval roept de mentor de hulp in van één van onze tweedelijnsspecialisten of zoeken we speciale zorg buiten de school.

Eerstelijnsondersteuning

De mentor

De eerstverantwoordelijke in de basisondersteuning die aan alle leerlingen wordt geboden is de mentor. De mentor kent de persoonlijke omstandigheden van zijn mentorleerlingen en is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen gedurende hun schoolloopbaan op het gebied van resultaten, gedrag, motivatie en planning van schoolwerk

Tijdens leerlingenbesprekingen, ouderavonden, oudergesprekken en rapportvergaderingen wordt het functioneren van de leerling besproken en waar nodig afspraken gemaakt. De mentor beschikt zo over een goed beeld van de leerling en is een belangrijke contactpersoon tussen de ouders en de school.

Wanneer een mentor, eventueel in samenspraak met collega’s en schoolleiding, problematiek constateert, dan worden ouders daarvan op de hoogte gebracht. In overleg met ouders wordt bepaald welke maatregelen er nodig zijn ter verbetering. Vanzelfsprekend kunnen ook ouders initiatief nemen tot een dergelijk overleg.

Voor alle leerjaren zijn mentorlessen/mentorcontactmomenten ingepland. Deze uren worden gebruikt voor activiteiten die de groepsvorming bevorderen, studievaardigheden, profielkeuze en oriëntatie op de vervolgopleiding. Ook worden tijdens die momenten gesprekken gepland tussen de mentor en één of meer leerlingen.

De leerjaarcoördinator

Elk leerjaar heeft een leerjaarcoördinator. Hij vormt de tweede lijn in de begeleiding van de leerlingen en overlegt regelmatig met de ¬mentoren over de begeleiding van de klassen als geheel en over individuele leerlingen. Bij leerlingen met speciale of langdurige problemen kan hij in nauw overleg met de mentor deze begeleiding overnemen of doorverwijzen naar het schoolondersteuningsteam (SOT).

De leerjaarcoördinator organiseert ook de leerlingbesprekingen.

De decaan

Leerlingen moeten tijdens hun schoolloopbaan voortdurend kiezen. Vanzelfsprekend spelen zaken als persoonlijkheid, capaciteiten en toekomstplannen hierbij een grote rol. De decanen begeleiden samen met de mentoren deze loopbaanoriëntatie. Doel van dit alles is de ¬leerling zó te informeren, dat hij tot een weloverwogen keuze komt.

Wanneer het keuzeproces stagneert, kunnen leerlingen en hun ouders ¬contact zoeken met de decaan. In ¬bijzondere gevallen kan een beroep gedaan worden op een extern testbureau. Een aanvraag daarvoor loopt via de decaan. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de ouders.

Tweedelijnsondersteuning

De zorgcoördinator

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor mentoren en leerjaarcoördinatoren met betrekking tot extra zorgondersteuning.

Bij vaststelling van een diagnose worden mogelijke faciliteiten bekeken, bij leerproblemen wordt d.m.v. screening onderzocht waar de leerbelemmering mogelijk door veroorzaakt wordt.

De zorgcoördinator werkt nauw samen met leerjaarcoördinator en mentor en heeft oudercontacten.

HET SCHOOLONDERSTEUNINGSTEAM (SOT) EN FLEXIBEL ZORG ADVIES TEAM (FLEXZAT)

Het schoolondersteuningsteam bestaat uit mensen van binnen en soms ook buiten de school. Het doel van het team is om leerlingen die ondersteuning nodig hebben in een vroeg stadium te signaleren en dan zo snel mogelijk gepaste begeleiding te bieden of die extern te zoeken. Het SOT bestaat uit de afdelingsleider, de zorgcoördinator, de leerjaar- coördinator en, al naar gelang wat nodig is, interne en externe specialisten zoals de jeugdverpleegkundige van de GGD, de leerplichtambtenaar, een medewerker van het sociaal team jeugd van de gemeente etc. Ouders worden zo snel als mogelijk is betrokken bij het hele overlegproces, zeker als er een specialist van buiten school bij het overleg betrokken wordt.

Het FlexZAT wordt ingezet als er input van buitenaf nodig is en/of externe ondersteuning gezocht moet gaan worden. Het FlexZAT bestaat, naast de zorgcoördinator, in ieder geval uit een onderwijsspecialist van het Samenwerkingsverband VO en de jeugdhulpspecialist van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Al naar gelang de problematiek wordt gekeken welke hulpverleners (van binnen of buiten de school) nog meer aansluiten.

De vergadering wordt voorgezeten door de zorgcoördinator.

DE ORTHOPEDAGOOG

Aan de school is een orthopedagoge verbonden. Zij test en begeleidt op verzoek van de zorgcoördinator leerlingen met bepaalde leer- of gedragsstoornissen en geeft ondersteuning aan docenten over de begeleiding van deze leerlingen. De orthopedagoog heeft ook individuele gesprekken met leerlingen

DE SCHOOLCOUNSELOR

De counselor zorgt voor de tweedelijns opvang van leerlingen met sociaal-emotionele problemen. Als een mentor vragen heeft bij de begeleiding van zijn mentorleerling kan hij advies vragen bij de zorgcoördinator, waarna counseling ingezet kan worden.

TRAJECTBEGELEIDING

Voor de extra ondersteuning van leerlingen met o.a. een stoornis in het autistisch spectrum is op school een trajectbegeleider. Hij spreekt regelmatig met de leerlingen en ouders en ondersteunt mentoren en docenten. Voor leerlingen die hij begeleidt zijn ruimtes ingericht waar zij in pauzes of aan het eind van de schooldag tot rust kunnen komen of hun huiswerk kunnen maken. Leerlingen die voor deze begeleiding in aanmerking komen en hun ouders worden door de school hierover geïnformeerd. 

FAALANGSTREDUCTIETRAINING EN SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING

Naast de verschillende vormen van begeleiders die de school kent bieden we ook nog bepaalde trainingen aan. Het gaat hierbij o.a. om faalangsttrainingen en sociale vaardigheidstrainingen.

Als een leerling voor faalangst- of sociale vaardigheidsbegeleiding in aanmerking komt zal in eerste instantie de mentor met hem of haar een gesprek voeren. De mentor meldt dan, in overleg met ouders, een kind aan voor een training.

Protocol
Dyslexieprotocol Mei 2020 Gouwe
Protocol
Medisch Protocol Dgw Juni 2017

Ondersteuning op school door externe partners

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) / Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De afdeling Jeugdgezondheidszorg is een onderdeel van de GGD (Gemeentelijke Gezondheids Dienst) en begeleidt de groei en ontwikkeling van kinderen van 0-19 jaar. Ook adviseert de GGD de school over thema’s die een gezond schoolleven bevorderen.

De jeugdverpleegkundige van de GGD is regelmatig op school. De leerlingen kunnen met haar een afspraak maken via de mail of via de telefoon. Dit kan voor alles waar zij zich zorgen over maken op het gebied van gezondheid of (psychosociaal) welbevinden. Ook ouders en docenten kunnen een afspraak maken. De jeugdverpleegkundige heeft een beroepsgeheim dus alle gesprekken met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts zijn vertrouwelijk.

Medische handelingen, zoals het voorschrijven van medicijnen, zijn niet mogelijk.

De jeugdverpleegkundige is tevens de contactpersoon voor onze school van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Als er zorgwekkend schoolverzuim is door ziekte schakelt de school de jeugdverpleegkundige in. Zij kan met de leerling en zijn of haar ouders spreken en (na toestemming) contact opnemen met behandelende artsen. Zij kan hierna de school adviseren in de begeleiding van de leerlingen.

Jeugdondersteuning op School (JOS)

Elke week is er schoolcoach van JOS op school aanwezig. Zij biedt laagdrempelige ondersteuning op verschillende vlakken, zonder dat daar een beschikking van het Sociaal Team Jeugd voor nodig is. Met haar kunnen de leerlingen uiteenlopende problemen bespreken. Denk aan onzekerheid, verslaving, geaardheid, pesten of gepest worden De leerling kan worden doorverwezen door de leerjaarcoördinator of de zorgcoördinator. De schoolcoach neemt na aanmelding contact op met de ouders en de begeleidende docenten.

Sociaal Team Jeugd (STJ)

Sinds de invoering van de jeugdwet in januari 2015 moeten alle doorverwijzingen naar de jeugdhulpverlening plaatsvinden via het Sociaal Team Jeugd (STJ).

Het sociaal team adviseert de school in bepaalde trajecten en sluit aan bij het FlexZAT.

Passend onderwijs

WET PASSEND ONDERWIJS

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Doel van deze wet is dat alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. Aandacht voor al onze leerlingen waarbij wij hen uitdagen het beste uit zichzelf te halen staat hierbij centraal.

SAMENWERKINGSVERBAND VO

Onze school werkt in het kader van passend onderwijs met de andere scholen in de regio samen in het samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijstreek. Via het samenwerkingsverband ontvangt de school geld om de extra ondersteuning te organiseren.

EXTRA ONDERSTEUNING EN OPP

Als de school vindt dat er voor bepaalde leerlingen extra ondersteuning (bovenop de basisondersteuning) nodig is, wordt samen met de leerling en ouders bekeken wat er mogelijk is binnen of buiten de school. Samen met ouders en leerling wordt dan een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld, waarbij ouders en leerling instemmingsrecht hebben. Als er een geschil over het ontwikkelingsperspectief ontstaat, dan kan dit worden voorgelegd aan een geschillencommissie.

Meer informatie over Passend Onderwijs kunt u vinden op de site van het samenwerkingsverband (http://www.swv-vo-mhr.nl) of op www.passendonderwijs.nl

Schoolondersteuningsprofiel

Aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte bieden wij passende begeleiding. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij beschreven welke basisondersteuning wij op school bieden en welke vormen van extra ondersteuning mogelijk zijn.

Informatie
SOP Praktijkonderwijs
Informatie
SOP VMBO
Informatie
SOP Lyceum

Bovenschoolse onderwijs- en zorgarrangementen

Wanneer door de school intern de benodigde zorg niet kan worden gerealiseerd, kunnen in overleg met alle betrokkenen speciale arrangementen worden ingezet. Het aanbod van bovenschoolse onderwijs- en zorgarrangementen komt ieder jaar tot stand naar aanleiding van specifieke zorgvragen van scholen binnen het Samenwerkingsverband VO Midden-Holland en Rijnstreek en de bestaande zorgstructuur van de verschillende onderwijslocaties. Meer informatie over de verschillende arrangementen en de financiering hiervan kunt u vinden op de website van het samenwerkingsverband

Dit is alleen van toepassing op Locatie Heemskerkstraat

bijles en blokuur 

Naast de eerste en tweedelijnsbegeleiding bieden we bij locatie Heemskerkstraat (mavo, havo, atheneum, gymnasium) ook onderstaande studiebegeleiding aan.

Bijles

Leerlingen uit de onderbouw kunnen vanaf begin november tegen betaling bijles krijgen van bovenbouwleerlingen. Deze bijles kan aangevraagd worden door een mail te sturen naar bijles@degoudsewaarden.nl

Blokuur

Leerlingen die moeite hebben om thuis hun huiswerk te maken of te structureren hebben de mogelijkheid om het blokuur te volgen. Het gaat hier om een beperkte variant van huiswerkbegeleiding. Er wordt ondersteuning geboden bij het structureren van het huiswerk en de leerlingen kunnen rustig werken. Vakinhoudelijke ondersteuning is niet mogelijk.

Leerlingen werken minimaal vier dagen in de week, twee uur per dag aan hun huiswerk onder begeleiding van een externe begeleider. De leerling plant aan het begin van zijn werk voor de volgende dag/dagen in, gaat aan het werk. Aan het einde van de twee uur wordt gecontroleerd of het werk gedaan is en of de planning behaald is. 

Het blokuur werkt met perioden van 8 weken, een periode kan indien gewenst verlengd worden. Voor deelname aan het blokuur betalen ouders een bijdrage. Aanmelden kan via dit formulier.