Begeleiding

Op De Goudse Waarden hebben we aandacht en zorg voor al onze leerlingen. Dat start al bij de docent in de les als basisondersteuning. Daarnaast nemen de mentoren, de leerjaarcoördinatoren en onze tweedelijnsspecialisten een deel van de begeleiding op zich. 

Er zijn mentorgesprekken tussen mentor en leerling en er is regelmatig overleg tussen de mentor en de leerjaarcoördinator. Er zijn ook leerling besprekingen waarbij alle docenten die lesgeven aan een leerling aanwezig zijn zodat een leerling goed in beeld blijft.

Extra begeleiding 
Als een leerling niet voldoende heeft aan de basisondersteuning die de docenten en de mentor leveren is er hulp beschikbaar van onze tweedelijnsspecialisten. Daarnaast maken we gebruik van speciale zorg buiten de school. 

Eerstelijnsondersteuning

Binnen de eerstelijnsondersteuning worden leerlingen in hun ontwikkeling en het maken van keuzes begeleid door:

Mentor

De mentor kent de persoonlijke omstandigheden van zijn leerlingen en is eerstverantwoordelijke in de basisondersteuning. Hij volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen gedurende hun schoolloopbaan op het gebied van resultaten, gedrag, motivatie en planning van schoolwerk. De mentor is een belangrijke contactpersoon tussen de ouders en de school.

De ontwikkeling van de leerling wordt besproken tijdens leerlingenbesprekingen, ouderavonden, oudergesprekken en rapportvergaderingen. De mentor beschikt zo over een goed beeld van de leerling.

Wanneer een mentor, mogelijk via overleg met collega’s en schoolleiding, problematiek constateert, dan worden ouders daarvan op de hoogte gebracht. Samen met de ouders bekijken we welke maatregelen er nodig zijn ter verbetering. Vanzelfsprekend kunnen ook ouders initiatief nemen tot een overleg.

Voor alle leerjaren zijn mentorlessen/mentorcontactmomenten ingepland. Deze uren worden gebruikt voor activiteiten die de groepsvorming bevorderen, studievaardigheden, profielkeuze en oriëntatie op de vervolgopleiding. Ook worden tijdens die momenten mentorgesprekken gepland.

De leerjaarcoördinator

Elk leerjaar heeft een leerjaarcoördinator. Deze overlegt regelmatig met de mentoren over de begeleiding van de klassen als geheel en over individuele leerlingen. Bij leerlingen met speciale of langdurige problemen kan hij in nauw overleg met de mentor de begeleiding overnemen of doorverwijzen naar het schoolondersteuningsteam (SOT).

De decaan

Leerlingen moeten tijdens hun schoolloopbaan voortdurend kiezen. Vanzelfsprekend spelen zaken als persoonlijkheid, capaciteiten en toekomstplannen hierbij een grote rol. De decaan begeleidt samen met de mentoren deze loopbaanoriëntatie.
Doel: leerlingen komen tot een weloverwogen keuze van profiel en vervolgopleiding.

Wanneer het keuzeproces stagneert, kunnen leerlingen en hun ouders bij de decaan terecht. In bijzondere gevallen kunnen we een beroep doen op een extern testbureau. De aanvraag daarvoor loopt via de decaan. De kosten van een extern testbureau zijn voor rekening van de ouders.

Tweedelijnsondersteuning

Binnen de tweedelijnsondersteuning hebben we de beschikking over:

Een zorgcoördinator

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor mentoren, docenten en leerjaarcoördinatoren met betrekking tot extra zorgondersteuning.

Bij leerproblemen wordt via een screening de oorzaak van de leerbelemmering onderzocht. Bij vaststelling van een diagnose worden mogelijke faciliteiten bekeken.

De zorgcoördinator onderhoudt contacten met ouders en werkt nauw samen met leerjaarcoördinator en de mentor.

Het FlexZAT

FlexZAT kan ingezet worden als school meer externe expertise nodig heeft om een leerling te bgeleiden. Het FlexZAT bestaat, naast de zorgcoördinator en collega’s. , in ieder geval uit een onderwijsspecialist van het Samenwerkingsverband VO, ouders en leerling.. Afhankelijk van de problematiek worden hulpverleners (van binnen of buiten de school) uitgenodigd.

De orthopedagoog

Aan onze school is een orthopedagoog verbonden. Deze test op verzoek van de zorgcoördinator leerlingen met bepaalde leer- of gedragsstoornissen om duidelijkheid te krijgen over leerproblemen. De uitkomst van de test wordt gedeeld met de zorgcoördinator.

De schoolcounseler

De schoolcounselor wordt ingezet bij sociaal-emotionele problemen. Hij is beschikbaar voor advies aan de mentor en zet zo nodig counseling in.

Bijles en het blokuur

Naast de eerste en tweedelijnsbegeleiding bieden we bij op de Heemskerstraat (mavo-havo-vwo) onderstaande studiebegeleiding aan:

Bijles

Leerlingen uit de onderbouw kunnen vanaf tegen betaling bijlessen krijgen van bovenbouwleerlingen. Deze bijles kan via e-mail worden aangevraagd: bijles@degoudsewaarden.nl

het Blokuur

Document Blokuur contract

Leerlingen die moeite hebben om thuis hun huiswerk te maken hebben de mogelijkheid om zich op te geven voor het Blokuur. Minimaal drie dagen in de week, werken leerlingen twee uur per dag aan hun huiswerk onder begeleiding van een begeleider. Aan het einde van die twee uur wordt gecontroleerd of het werk gedaan is en of de planning behaald is.

Blokuur werkt met perioden van 8 weken die leerlingen naar wens zelf kunnen verlengen.

Blokuur is een beperkte variant van huiswerkbegeleiding. Er is ondersteuning bij het structureren van het huiswerk en de leerlingen kunnen rustig werken. Vakinhoudelijke ondersteuning is niet mogelijk.

Voor deelname aan het Blokuur betalen ouders een bijdrage. Aanmelden kan via dit formulier

Ondersteuning op school door externen

Onze externe partners met expertise rondom jeugdgezondheidszorg.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) / Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De afdeling Jeugdgezondheidszorg is een onderdeel van de GGD en begeleidt de groei en ontwikkeling van kinderen van 0-19 jaar. Ook heeft de GGD een adviserende rol via thema’s die een gezond schoolleven bevorderen.

De jeugdverpleegkundige van de GGD is regelmatig op school. Leerlingen die zich zorgen maken over hun (psychosociaal) welbevinden of lichamelijke gezondheid, kunnen met haar een afspraak maken via de zorgcoördinator. Ook ouders en docenten kunnen een afspraak maken. De jeugdverpleegkundige heeft een beroepsgeheim; alle gesprekken met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts zijn vertrouwelijk.

Medische handelingen, zoals het voorschrijven van medicijnen, zijn niet mogelijk.

De jeugdverpleegkundige is de contactpersoon voor onze school van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Bij onder meer zorgwekkend schoolverzuim door ziekte kan zij met de leerling en zijn ouders spreken en (na toestemming) contact opnemen met behandelende artsen. Zij adviseert de school in de begeleiding van deze leerlingen.

Sociaal Team Jeugd (STJ)

Sinds de invoering van de jeugdwet in januari 2015 moeten alle doorverwijzingen naar de jeugdhulpverlening plaatsvinden via het Sociaal Team Jeugd (STJ). Het STJ adviseert de school in bepaalde trajecten en heeft zitting bij het FlexZAT.

Jeugdondersteuning op School (JOS)

Elke week is er een schoolcoach van JOS op school aanwezig. Deze biedt, zonder verwijzing van het STJ, laagdrempelige ondersteuning op verschillende vlakken. Leerlingen kunnen uiteenlopende problemen bespreken. Denk aan onzekerheid, verslaving, geaardheid, pesten of gepest worden De leerling kan naar de schoolcoach worden doorverwezen door de de zorgcoördinator. De schoolcoach neemt na aanmelding contact op met de ouders en de begeleidende docenten.

Passend onderwijs

Het doel van de wet ‘Passend Onderwijs’ is dat er voor alle leerlingen een passende onderwijsplek is. In het kader daarvan zijn scholen, ieder met hun eigen expertise, ondergebracht bij een samenwerkingsverband waarin zij samenwerken op het gebied van leerlingbegeleiding en zo hun krachten kunnen bundelen.

Samenwerkingsverband

Onze school werkt met de andere scholen in de regio samen in het ‘Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijstreek’. Het samenwerkingsverband faciliteert onder meer door financiële middelen de extra ondersteuning die wij op school organiseren.

Zorgarrangementen

Als door de school de gewenste ondersteuning niet kan worden gerealiseerd door onze school, dan kunnen ‘bovenschoolse onderwijs- en zorgarrangementen’ worden ingezet.

Deze speciale arrangementen zijn gebaseerd op de beschikbare zorgstructuur en de expertise van de aangesloten scholen en worden jaarlijks ontwikkeld op basis van de specifieke zorgvragen die binnenkomen.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

In een ontwikkelingsperspectief wordt de hulp beschreven die nodig is bij een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte. We kijken naar de begeleidingsmogelijkheden die er zijn binnen of buiten de school en welke het best aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van de leerling. Samen met de leerling en zijn ouders wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Ouders en leerling hebben instemmingsrecht in dit plan. Als er een geschil over het OPP ontstaat, dan kan dit worden voorgelegd aan een geschillencommissie.

Meer informatie over Passend Onderwijs, de speciale zorgarrangementen en de financiering hiervan kunt u vinden op www.passendonderwijs.nl en op de website van het samenwerkingsverband

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven scholen welke basisondersteuning zij kunnen bieden, waar de expertises van de school liggen en welke vormen van extra ondersteuning een school kan bieden.

De schoolondersteuningsprofielen van De Goudse Waarden:

Informatie
SOP Locatie Nederhorststraat - praktijkonderwijs
Informatie
SOP locatie Kanaalstraat
Informatie
SOP locatie Heemskerkstraat