Aanmelden

Aanmelden, toelating en plaatsing

AANMELDEN BRUGKLAS

U kunt uw kind aanmelden tot 15 maart. Voor leerlingen voor ons praktijkonderwijs en leerlingen met een LWOO indicatie of een speciale ondersteuningsvraag gelden andere data.
Aanmelden kan via de directeur van de basisschool of rechtstreeks bij ons. Het aanmeldingsformulier krijgt u op de basisschool of bij onze administratie. U kunt het ook downloaden op www.degoudsewaarden.nl. Het volledig ingevulde formulier stuurt u naar onze centrale administratie, Kanaalstraat 31, 2801 SH, Gouda.

TOELATING

We laten uw kind toe op grond van een positief advies van de basisschool en de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs. Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets wordt gewijzigd, dan baseert het bevoegd gezag zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies. De schooladministratie bevestigt de ontvangst van het aanmeldingsformulier schriftelijk. De toelatingscommissie beslist over de definitieve toelating.

Voor de leerlingen van de tweetalige stroom is een intakegesprek onderdeel van het toelatingstraject. Deze leerlingen ontvangen daarvoor begin april een aparte uitnodiging. 

Uiterlijk in de week voor de meivakantie sturen wij een bericht van toelating of afwijzing naar uw kind dat voor de brugklas is aangemeld. We nodigen de nieuwe leerlingen vóór de zomervakantie uit voor een kennismaking met hun nieuwe klasgenoten en mentor.

AANMELDEN LEERLINGEN MET EEN EXTRA ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE, LEERWEGONDERSTEUNEND ONDERWIJS EN PRAKTIJKONDERWIJS 

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Doel van deze nieuwe wet is dat alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen.

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij beschreven welke ondersteuning wij op school bieden en welke vormen van extra ondersteuning mogelijk zijn. U vindt dit SOP op de website van de school.

In het kader van Passend Onderwijs werkt onze school met de andere scholen in de regio samen in het samenwerkingsverband  VO/VSO Midden-Holland & Rijstreek.

Met elkaar hebben we de onderstaande zaken m.b.t. de toelatingsprocedure afgesproken:

  • Leerlingen uit het basisonderwijs en speciaal onderwijs met een extra ondersteuningsvraag moeten, in verband met een mogelijk plaatsingsonderzoek*, voor 1 februari aangemeld worden. 
  • In verband met de aanvullende indicatiecriteria moeten leerlingen die zijn aangewezen op lwoo of praktijkonderwijs ook voor 1 februari aangemeld worden. 
  • De procedure start zodra als er een volledig ingevuld aanmeldformulier door de ouders/verzorgers van de leerling op school wordt ingeleverd en er een volledig onderwijskundig rapport (wordt door de basisschool gemaakt) beschikbaar is. Deze procedure start voor alle scholen voor VO binnen de regio van het samenwerkingsverband niet eerder dan 15 maart. Voor leerlingen die zijn aangewezen op praktijkonderwijs, maar niet woonachtig zijn in de regio van het samenwerkingsverband VO 2802 dan wel in de wijken met de postcode 2355, 2451, 2465, 2481,  2931 en 2941, geldt dat de toelatingsprocedure pas start per 1 juni voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de toelating wordt gevraagd.
  • Voor het praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig en voor het lwoo een “aanwijzing”, afgegeven door het samenwerkingsverband. Hierop zijn de wettelijke indicatiecriteria van toepassing.
  • Als een leerling is aangemeld zullen bij de toelatingsprocedure de algemene toelatingscriteria (bijvoorbeeld voor het gevraagde niveau) en de criteria voor extra ondersteuning uit het schoolondersteuningsprofiel gelden.
  • De toelatingsprocedure kan worden opgeschort, als de school nog niet beschikt over alle gegevens die nodig zijn om een besluit tot toelating te nemen, zoals een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband dan wel een “aanwijzing”.
  • Voor een leerling die wordt aangemeld voor het regulier onderwijs maar aangewezen is op extra ondersteuning, kan de school ook aanvullende informatie vragen aan ouders en aan de basisschool.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband dat u kunt vinden op de website van het samenwerkingsverband: www.swv-vo-mhr.nl  (onder ”beleid en resultaten").

Samenwerkingsverband VO/VSO
Midden-Holland & Rijnstreek
Bachstraat 3
2807 HZ GOUDA
T 0182 – 69 97 65

AANMELDEN KLAS 2 EN HOGER

Bij een aanmelding voor een nieuw schooljaar in klas 2 of hoger start de toelatingsprocedure nadat het volledig ingevuld aanmeldingsformulier op school door de ouder(s)/verzorger(s) is ingeleverd. Als er (nog) geen volledig onderwijskundig rapport beschikbaar is, dan worden de ouder(s)/verzorger(s) hierover geïnformeerd. De school zal dan actief aan de slag gaan om de benodigde gegevens te verkrijgen zodat zij een verantwoorde beslissing kan nemen.

Is het formulier na 1 april 2022 ingeleverd, dan zal het besluit tot toelating mede afhangen van de ruimte in de groepen in het betreffende leerjaar en in de te volgen vakken.   

TUSSENTIJDS AANMELDEN

Bij tussentijdse aanmelding geldt dat toelatingsprocedure start nadat een volledig ingevuld aanmeldformulier op school door de ouders/verzorgers is ingeleverd. Als er (nog) geen volledig onderwijskundig rapport beschikbaar is, dan worden de ouders/verzorgers hierover geïnformeerd. De school zal dan actief aan de slag gaan om de benodigde gegevens te verkrijgen zodat zij een verantwoorde beslissing kan nemen.

INTERNE DOORSTROMING

De Goudse Waarden wil de leerlingen optimale onderwijskansen bieden. Bij onderwijs op maat past de mogelijkheid om leerlingen te plaatsen op een ander niveau. 

We zorgen er daarom voor dat het onderwijsaanbod van de verschillende scholen en de verschillende afdelingen op een dusdanige wijze op elkaar is afgestemd dat leerlingen zonder problemen kunnen overstappen. Het  gesprek over een eventuele overstap kan zowel door de ouder als door de school geïnitieerd worden.

Ons uitgangspunt is dat er binnen De Goudse Waarden, voor de leerlingen die al op een van onze scholen zitten, altijd plaats is. Optimale interne doorstroom is gericht op leerlingen die doorstromen van de ene naar het andere afdeling  binnen een school en op leerlingen die overstappen naar een andere Goudse Waarden school. 

Er kunnen redenen zijn om naar een school buiten de scholengemeenschap te zoeken. Bij de overstap van het ene naar de andere school zorgen we, net als bij de reguliere overgang naar een nieuw schooljaar, voor een warme overdracht. Dit houdt in dat er een leerling dossieruitwisseling plaatsvindt én dat mentoren en/of leerjaarcoördinatoren, met elkaar in gesprek gaan over de (leer-) en ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling(en).

Aanmeldformulieren

De aanmeldformulieren kunt u vinden op onze documentenbank of hieronder:

Aanmelden
Aanmeldformulier De Goudse Waarden Brugklassen 2022 2023
Aanmelden
Aanmeldformulier De Goudse Waarden Mavo Havo Atheneum Gymnasium Tto Klas 2 En Hoger 2022 2023
Profielkeuze Instoomleerlingen Havo 2022 2023
Aanmelden
Aanmeldformulier De Goudse Waarden Praktijkonderwijs 2022 2023
Aanmelden
Aanmeldformulier De Goudse Waarden Vmbo Basis Kader Gl Klas 2 En Hoger 2022 2023