Onderwijs

Onderwijsvisie

In de tijd dat je bij ons op school zit, groei je van kind naar (bijna) volwassene. Je kunt dit het beste vergelijken met een reis, waarin je soms grote stappen maakt en op andere momenten juist langzamer reist. Doordat je in steeds nieuwe omgevingen komt, leer je en ontwikkel je jezelf. Uiteindelijk bepaal jij zelf het tempo en de richting van je reis. Het is namelijk jouw reis, die moet passen bij jouw talenten en voorkeuren.

Wij bieden jou uitdagingen, reisinformatie, ondersteuning en hulp.

En bovenal willen we je vergezichten laten zien, zodat je reis uiteindelijk verder reikt dan jij zelf ooit gedacht had.

Tijdens de reis ontdek je:

Structuur en onderwijsaanbod

Op De Goudse Waarden kunnen alle niveaus van voortgezet onderwijs gevolgd worden: praktijkonderwijs, vmbo-bb, vmbo-kb, vmbo-gl, vmbo-tl (mavo), havo, vwo (gymnasium en atheneum). Daarnaast is er mogelijkheid om op havo en vwo-niveau tweetalig onderwijs te volgen.

Het onderwijsaanbod van de verschillende scholen en de verschillende afdelingen zijn op een dusdanige wijze op elkaar is afgestemd dat leerlingen zonder problemen kunnen overstappen. 

Ons uitgangspunt is dat er binnen De Goudse Waarden, voor de leerlingen die al op een van onze scholen zitten, altijd plaats is. Optimale interne doorstroom is gericht op leerlingen die doorstromen van de ene naar het andere afdeling  binnen een school en op leerlingen die overstappen naar een andere Goudse Waarden school.

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs van De Goudse Waarden is bedoeld voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar met een IQ tussen de 60 en de 80. Het doel van ons onderwijs is dat onze leerlingen na vijf jaar zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren, wonen en werken in de maatschappij.

Het praktijkonderwijs werkt in een mooie nieuwe omgeving. Alle lokalen dicht bij elkaar en met een eigen ingang en schoolplein. Deze kleinschaligheid zorgt er voor dat we elkaar goed kennen.
Op dezelfde locatie zit ook het vmbo. We gebruiken de vaklokalen van het vmbo onder andere voor de stageverdiepingslessen en de branchegerichte vakken.

Het praktijkonderwijs duurt 5 jaar en wordt afgesloten met het diploma praktijkonderwijs. Voor leerlingen die door kunnen stromen naar het mbo, wordt in het 5e leerjaar de Entree-opleiding aangeboden. Dit is een brede algemene mbo-opleiding op niveau 1. Deze opleiding wordt gegeven door onze docenten in samenwerking met het mbo Rijnland en wordt afgesloten met een mbo-1 diploma.

Zelfstandig leren

In ons praktijkonderwijs ontwikkelen leerlingen een ondernemende, initiatiefrijke houding: ze worden weerbaar, krijgen zelfvertrouwen en leren dat het plezierig is om samen met anderen tot een mooi resultaat te komen. Het ontwikkelen van zelfstandigheid vinden wij erg belangrijk. Doordat leerlingen veel te kiezen hebben wordt deze zelfstandigheid spelenderwijs steeds groter. Kennis en vaardigheden worden gekoppeld aan ‘real life situations’ zodat de inzichten en vaardigheden beter worden vastgehouden.

Elke leerling krijgt zijn eigen mentorgroep, de vaste groep waarmee hij vrijwel alle lessen en activiteiten volgt.

Theorievakken worden afgewisseld met praktijk. Je leert in het praktijkonderwijs met je hoofd, hart en handen. Naast theorieboeken werken de leerlingen ook veel met een eigen Chromebook.

In de mentorplusuren wordt aandacht besteed aan ‘leren leren’, sociale vaardigheden, ICT, nieuwsbegrip en nieuwsrekenen.

Na een periode van acht weken volgt er een week waarin de leerling terugkijkt op de leerperiode die vooraf ging. In deze week vindt ook het portfoliogesprek plaats. Dit is een gesprek waarin de leerling en de docent over de vorderingen praten en over de gebeurtenissen tijdens de leerperiode van acht weken.

Het praktijkonderwijs werkt naast cijfers en tussenrapporten met een portfolio. Dit is een hele belangrijke map. Hierin worden de ‘zo werkt het’ doelen van een leerling bijgehouden. Dit zijn de ontwikkelingslijnen waarop we de groei van de leerling volgen en die de basis zijn van ons onderwijs. Aan het eind van ieder leerjaar krijgt de leerling een rapport.

Om aan het einde van het tweede leerjaar een overstap naar de bovenbouw van Het praktijkonderwijs te kunnen maken moet de leerling een proef doen: de bovenbouwproef. De leerling laat hierbij aan zijn mentor, de ouders en een docent van de bovenbouw zien dat hij klaar is voor de overstap.


Het plusniveau

Voor leerlingen die vanuit de basisschool een dubbel advies, pro/ vmbo basis-lwoo, krijgen is er een mogelijkheid om voor de vakken Nederlands en wiskunde het vmbo basisprogramma te volgen. Na het eerste leerjaar wordt aan de hand van criteria gekeken of zij het tweede leerjaar kunnen doorstromen naar het vmbo.

De BorisLijn

Het praktijkonderwijs van De Goudse Waarden is een van de eerste ‘Boris’ praktijkonderwijsscholen van Nederland. Boris is een aanpak die jongeren uit het praktijkonderwijs helpt om een stage en/of arbeidsplek te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. We richten ons bij de Borisaanpak op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Waar liggen de kansen voor onze jongeren? Waar zijn de meeste banen te vinden in onze regio?

Er wordt onder andere veel aandacht besteed aan SoVa (sociale vaardigheden) en WeVa (werknemersvaardigheden). Bedrijven willen graag leerlingen uit het praktijkonderwijs die met de juiste instelling en in het bezit van goede werknemersvaardigheden binnen het bedrijf aan de slag kunnen en verder kunnen leren. Met deze ‘Boris aanpak’ zijn wij nog beter in staat om onze leerlingen voor te bereiden op een plekje in de maatschappij.

In het 4e en 5e leerjaar kunnen de leerlingen ook een Boris-certificaat halen. Dat is een deel-diploma op het niveau van MBO 1 of MBO 2. De leerling laat dan op de stageplek zien dat hij/zij kan functioneren op dat niveau. Dit is een landelijke regeling en de certificaten hebben echte waarde.

Stages

Bij het praktijkonderwijs is stage een kernactiviteit en dus verplicht. Zonder voldoende stage kan het praktijkonderwijs niet afgerond worden. Deze stage is onbetaald.

Vanaf het tweede leerjaar loopt de leerling stages. Dit begint met een interne stage. Dit zijn werkplekken bij de conciërges, docenten, de aulakeuken of in het restaurant.

In het derde leerjaar gaan leerlingen één dag per week naar een stage buiten de school, de externe stage. Daarnaast volgt de leerling brancheopleidingen in de praktijklokalen van het vmbo.

In het vierde leerjaar lopen de leerlingen twee dagen stage en volgen zij stageverdiepingslessen passend bij de stagerichting: Techniek, Zorg & Welzijn, Handel & Verkoop en Consumptieve Techniek. Zij krijgen dan les in de praktijklokalen van het vmbo. In de stagelessen wordt ook veel aandacht besteedt aan werknemersvaardigheden.

Tijdens het vijfde leerjaar loopt de leerling drie dagen per week stage. Soms gaat dit over in een stage van vier dagen per week. Vaak is er dan zicht op een betaalde baan bij het stagebedrijf.

Gedurende de stages wordt de leerling begeleid door een stagebegeleider en een stagedocent. De stagedocenten bezoeken de leerlingen één keer per twee maanden op de werkplek. Zij bespreken dan met de leerling en de stagebegeleider de vorderingen. Indien nodig komen zij vaker langs.

Na afloop van elke stage maakt de leerling een stageverslag. Alle stageverslagen van de leerling en de stagebeoordeling komen uiteindelijk in het examendossier van de leerling.

Kleding tijdens stage

Op onze school bereiden we onze leerlingen voor op een baan in de maatschappij. We willen daarom dat onze leerlingen er netjes gekleed uit zien. Tijdens de stage wordt westerse kleding gedragen. Geen trainingspak of joggingbroek, maar bijvoorbeeld een spijkerbroek. Een hoofddoek is toegestaan. Het kan voorkomen dat er een hoofddoek bij de bedrijfskleding van een stageadres aangeboden wordt.

Schoenen tijdens stage

De leerlingen dragen passende schoenen bij het werk dat ze op hun stage moeten doen. Liefst werkschoenen of ander gesloten schoenen. Het dragen van badslippers is verboden.

Het stageadres kan speciale eisen stellen aan de schoenen van de stagiair.

Als er problemen zijn met betrekking tot de kleding of de schoenen, dan beslist de stagebegeleider van het praktijkonderwijs.

Branchegerichte opleidingen

De leerlingen kiezen via hun stages voor een beroepssector waarin ze graag willen gaan werken. Voor een baan in die sector krijgen de leerlingen gerichte verdiepingslessen in het 3e, 4e en 5e leerjaar. We bieden dan speciale ‘beroepsmodules’ aan. Bijvoorbeeld: VCA (beroepsveiligheid in de bouw), lassen, werken in een winkel en snijtechnieken die nodig zijn in de keuken (horeca). Waar mogelijk laten we dit examineren en certificeren door externe organisaties. En anders ronden we deze modules af met de schoolprestatiebewijzen.

Diploma

In leerjaar 5 vormen leerlingen hun portfolio om tot een examenportfolio. Dit is nodig om het diploma praktijkonderwijs te halen. Als het examenportfolio in orde is, mag een leerling het examengesprek voeren. Dit gebeurt met een examinator van een andere school voor praktijkonderwijs.

Leerlingen die de VCA lessen hebben gevolgd, krijgen de mogelijkheid om hiervoor examen te doen. Sommige leerlingen doen dat al in leerjaar 4.

Leerlingen die in het vijfde leerjaar deelnemen aan de Entree-opleiding, behalen naast het praktijkonderwijsdiploma ook een mbo-1 diploma. Hiermee wordt de kans op het succesvol volgen van een vervolgopleiding bij een mbo voor de leerling vergroot.

Uitstroom naar werk

Nadat de leerling veel stage-ervaring heeft opgedaan kan hij uitstromen naar betaald werk. Daarvoor is een arbeidsovereenkomst noodzakelijk. Werkgevers die een leerling aannemen die praktijkonderwijs heeft gevolgd, kunnen daarvoor subsidie krijgen.

Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen

Leerlingen die praktijkonderwijs hebben gevolg, kunnen op het moment dat ze 18 jaar worden of als ze van school gaan, een ‘beoordeling arbeidsvermogen’ aanvragen. Als ze dit doen, komen ze in het doelgroep register terecht. Ze kunnen dan een zogenaamde garantiebaan krijgen.

Dit zijn speciale banen die zijn aangepast op het werkvermogen van de jongere (participatiewet). Werkgevers die iemand aannemen vanuit het doelgroep register, kunnen daarvoor subsidie krijgen. Dat is voor de werkgever een extra stimulans om deze jongere in dienst te nemen.

Nog geen baan na het 5e leerjaar…..!

In dat geval zijn er een aantal mogelijkheden.

 • Extra jaar/ 6e klas praktijkonderwijs.
  Een aantal leerlingen uit het 5e leerjaar zijn nog best jong.
  We bedoelen daarmee….nog geen 18 in september van een nieuw schooljaar. 
  In dat geval kan er heel gemakkelijk een extra jaar worden vastgeplakt aan de schoolperiode. Soms heeft een leerling een extra steuntje in de rug nodig.
  We proberen voor dat laatste jaar een stage te vinden die leidt tot een baan.
 • Aanmelden bij de gemeente.
  De gemeente heeft de plicht om met jongeren die geen werk hebben aan de slag te gaan. Jongeren kunnen zich aanmelden bij het zogenaamde ‘Talent-team’.
  Wij hebben vanuit de school nauwe contacten met deze mensen. Er is een warme overdracht als dat nodig blijkt te zijn.

Zorgplicht

Het praktijkonderwijs heeft nog 2 jaar nadat een leerling van school is gegaan een zorgplicht. Als er hulp gevraagd wordt zullen wij proberen met de leerling een oplossing te vinden. Ook organiseren we voor oud-leerlingen terugkom-middagen. Zo volgen we hoe het met ze gaat en kunnen we zo mogelijk nog hulp bieden.

Locatie Kanaalstraat: 

Vmbo-basis, -kader en -gemengde leerweg

Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b)

Leerlingen binnen de basisberoepsgerichte leerweg leren het best als de theorie gekoppeld wordt aan de praktijk. In de onderbouw krijgt de leerling naast algemene vakken ook praktijkvakken om te ontdekken waar hij goed in is. In de bovenbouw kiest de leerling voor een beroepsgericht profiel. De leerling doet examen in vier algemene vakken en één beroepsgericht vak. Na het examen kan hij op het mbo instromen op niveau 2.

Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k)

De kadergerichte leerweg is bedoeld voor leerlingen die theorie en praktijk graag met elkaar verbinden. Bij vmbo-k gaan we theoretisch iets dieper in op de stof. Aan het einde van de tweede klas kiest de leerling een beroepsgericht profiel. In het vierde jaar doet de leerling examen in vier algemene vakken en één beroepsgericht vak.

Na het examen kan hij op het mbo instromen op niveau 3 of 4.

Gemengde leerweg (vmbo-gl)

De gemengde leerweg (vmbo-gl)is bedoeld voor leerlingen die theorie en praktijk graag met elkaar verbinden, maar ligt op een hoger niveau, vergelijkbaar met TL. We gaan dieper in op de stof. Aan het einde van de tweede klas kiest de leerling een beroepsgericht profiel. In het vierde jaar doet de leerling examen in vijf algemene vakken en één beroepsgericht vak.

Na het examen kan hij op het mbo instromen op niveau 4. Eventueel kan gekeken worden naar een instroomprogramma voor havo.

Examenprofielen vmbo

Richting Tech:

 • Produceren, installeren en energie
 • Bouwen, wonen en interieur
 • Mobiliteit en transport

Richting Health:

 • Zorg en welzijn
 • Extra keuzevak: Horeca, bakkerij en recreatie 
 • Extra keuzevak: Economie en ondernemen (alleen kader en gl)

Loopbaanoriëntatie

Gedurende de schooljaren moet een leerling regelmatig keuzes maken die te maken hebben met zijn toekomst. Keuzes tussen de verschillende afdelingen of profielen, maar ook keuzes uit de verschillende vakken die worden gegeven en uit verschillende vervolgopleidingen. Dat is best lastig. Daarom wordt er vanaf klas 1 loopbaanoriëntatie gegeven. Via opdrachten, deels digitaal, ontdekken de leerlingen waar hun belangstelling en vaardigheden liggen. De opdrachten zijn gericht op hun zelfbeeld: Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik.

Aan het einde van klas 2 moeten de leerlingen een belangrijke keuze maken. De leerlingen van vmbo kader en basis kiezen uit één van de vier profielen die ze in klas 3 en 4 gaan volgen.

De leerling bouwt een digitaal portfolio op dat meegenomen kan worden naar het mbo of havo.

Loopbaanoriëntatie (LOB) komt deels aan de orde bij de mentoruren en deels tijdens de lessen van de beroepsgerichte vakken.

Leerwegondersteuning

Voor leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen (vmbo-k en vmbo-b) die extra ondersteuning nodig hebben, is er leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Leerlingen met lwoo komen in een kleinere klas. Ook krijgt een leerling met lwoo extra hulp bij het leren, het omgaan met faalangst, of bij problemen met lezen en/of rekenen. Leerwegondersteuning wordt bij de aanmelding op onze school aangevraagd door de basisschool.

Stages bij vmbo 

In de derde en vierde klas is stage een belangrijk deel van de beroepsgerichte opleiding. Zo krijgen onze leerlingen de kans om binnen een bedrijf kennis te maken met beroepen in de sector die gekozen is. De verplichte stage kan verschillende vormen hebben: een hele schoolweek of meerdere weken stage, soms een lintstage op één vaste dag in schoolweek.

Locatie Heemskerkstraat: 

Mavo, havo, vwo en tweetalig onderwijs

Mavo

Leerlingen met een tl- of tl/havoadvies ontdekken in de mavo/havo brugklas of de mavo-, de havo- of de 6-jarige havo-route het best bij hun past. Er wordt op twee niveaus lesgegeven en toetsen afgenomen. Zo ontdekken leerlingen wat het niveau is dat het best bij hen past. Na de brugklas stromen zij door naar mavo 2 of havo 2.

De mavo duurt vier jaar. Na het behalen van een mavodiploma kan een leerling naar het mbo of doorstromen naar de havo. Met een mavodiploma kun je doorstromen naar het mbo: meestal op niveau 4, soms op niveau 3

Na het behalen van een mavo-diploma kan worden overgestapt naar 4 havo (6 jarige havo).

Havo

Leerlingen met een havo of havo/vwo advies komen in de havo/vwo brugklas. Hier wordt op havo+ niveau gewerkt met havo/vwo methodes. Er wordt extra uitdaging geboden aan leerlingen die willen doorstromen naar het vwo. In april ontvangen de havo/vwo-leerlingen van de docentenvergadering een richtingkeuze-advies.

De havo duurt vijf jaar en is bedoeld als voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs (hbo).

VWO: Atheneum en gymnasium

Het vwo is de verzamelnaam voor het atheneum en het gymnasium.

Het atheneum duurt in totaal zes jaar. Met een atheneumdiploma kunnen leerlingen gaan studeren in het hbo of aan de universiteit.

Ook het gymnasium duurt zes jaar. In de onderbouw volgen alle leerlingen Grieks en Latijn. In de bovenbouw houden zij ten minste één klassieke taal. Met een gymnasiumdiploma kunnen leerlingen gaan studeren in het hbo of aan de universiteit.

De atheneum/gymnasium brugklas heeft een hoger tempo en niveau en de leerlingen krijgen extra uitdagingen, onder andere door de vakoverstijgende projecten. Na een oriëntatie op de klassieke taal en cultuur kunnen de leerlingen uit deze brugklas halverwege het schooljaar kiezen voor het gymnasium. Deze leerlingen krijgen vanaf dat moment twee lesuren Latijn per week.

BOVENBOUW HAVO-ATHENEUM-GYMNASIUM

Aan het eind van het derde leerjaar van havo en vwo kiezen de leerlingen een profiel: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek. Dit is een combinatie van verplichte vakken, profielvakken en vakken die de leerling vrij kan kiezen uit het aanbod van de school.

In de bovenbouw werken de leerlingen toe naar het examen. Doordat alle leerlingen een eigen profiel of vakkenpakket gekozen hebben, zitten ze niet meer gedurende de hele week in een vaste groep. Dat is vaak even wennen. Er wordt meer van hen gevraagd op het gebied van zelfstandig plannen en werken.

De leerlingen maken kennis met het programma voor toetsing en afsluiting, waarin de belangrijke informatie staat over de toetsen en opdrachten die onder het schoolexamen vallen.

Tweetalig onderwijs Havo en vwo

In de tweetalige brugklas havo/vwo wordt hetzelfde programma gevolgd als in de Nederlandstalige variant, aangevuld met extra tto-activiteiten. De lessen in de tweetalige havo/vwo-brugklas worden op twee niveaus gegeven.
Tweetalig onderwijs op Het Lyceum is leuk en uitdagend! Vaklessen worden in het Engels gegeven, waardoor leerlingen naast het vak ook nog eens fantastisch Engels leren. Aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, gym, wiskunde, muziek, noem maar op: onze docenten geven de lessen met veel plezier in het Engels. Leerlingen die tto gedaan hebben, hebben later echt een voorsprong bij hun vervolgopleiding. Onze tto-leerlingen volgen wekelijks twee extra lessen Engels en nemen deel aan extra projecten en internationaliseringsactiviteiten.

Het Lyceum is een erkende TTO-juniorschool. Wij voldoen hierbij aan de richtlijnen van Nuffic. Meer informatie over tweetalig onderwijs is te vinden op www.nuffic.nl of www.ikkiestto.nl.

TTO IN DE ONDERBOUW

In de onderbouw wordt het merendeel van de lessen in het Engels gegeven door hiertoe opgeleide docenten. Hierdoor leren de leerlingen op een natuurlijke wijze Engels. De vakken Engels, Frans en Duits worden in de taal zelf gegeven, zodoende wordt de woordenschat en de spreekvaardigheid bij deze talen extra vergroot. Verder is er veel aandacht voor internationalisering. In de brugklas is er een uitwisselingsproject met een school in België, in de tweede klas met een school in Madrid en in het derde leerjaar gaan de leerlingen op werkweek naar Engeland.

Onze leerlingen bereiken al na drie jaar een niveau Engels dat ruim boven dat van het reguliere 6 vwo ligt (B2 van het Europees Referentie Kader, www.erk.nl)

TTO IN DE BOVENBOUW

In de bovenbouw worden de leerlingen voorbereid op het behalen van het IB-examen Engels (International Baccalaureate, www.ibo.org), het hoogste niveau voor een niet-native speaker. Ook hier volgen de leerlingen wekelijks extra lessen Engels. Verder schrijven zij hun PWS (profielwerkstuk) in het Engels, zijn er extra activiteiten en doen ze een internationaal getinte maatschappelijke stage/buitenlandstage. De centrale eindexamens worden van overheidswege alleen in het Nederlands aangeboden. Daarom worden de reguliere vakken vanaf vwo 4 in het Nederlands gegeven. Het is geen enkel probleem om na de onderbouw van Engels naar Nederlands over te schakelen. Onze leerlingen halen goede examenresultaten en voor het IB-examen zijn tot nu toe zelfs al onze leerlingen geslaagd!

Profielkeuze mavo, havo, vwo

Onderwijs
Keuzemogelijkheden Mavo 22 23
Onderwijs
Keuzemogelijkheden Havo 22 23
Onderwijs
Keuzemogelijkheden Vwo 22 23

Het profielwerkstuk (PWS)

Als onderdeel van het eindexamen moet ieder leerling profielwerkstuk maken. Dit werkstuk wordt gemaakt in het kader van één of meer vakken waarin de leerling examen aflegt. Ook presenteren de leerlingen hun resultaten. De begeleiders kunnen, indien zij vinden dat een PWS daarvoor in aanmerking komt, het PWS inzenden voor deelname aan een van de landelijke PWS-wedstrijden. Daarnaast looft Het Lyceum een eigen PWS-prijs uit . Een jury beoordeelt de genomineerde profielwerkstukken en beloont het beste werkstuk met een geldprijs en een vermelding op onze ‘Wall of Fame’.

Extra's

Versneld vwo

Onze school was één van de eerste middelbare scholen die versneld vwo aan mochten bieden aan toptalenten. Deze leerlingen doorlopen het vwo in vijf jaar in plaats van de reguliere zes jaar. Hierdoor worden talentvolle leerlingen extra uitgedaagd en krijgen ze de ruimte om hun schoolloopbaan te versnellen en een jaar eerder hun diploma te halen.

Een vijfjarig vwo-traject ziet er in het kort als volgt uit:

 • Het brugklasjaar wordt gewoon gevolgd met alle andere leerlingen. Als een leerling in aanmerking komt voor het versneld traject, wordt dit aan het einde van de brugklas besproken.
 • In het tweede leerjaar wordt bij een aantal vakken de lesstof in een hoger tempo behandeld, zodat de leerling na het tweede leerjaar doorgaat naar de vierde klas.
 • Ook volgt de leerling de derdejaars vakken scheikunde en economie.
 • Vanaf de vierde klas worden de meeste vakken in het gewone tempo gevolgd, waarbij het mogelijk is dat voor enkele vakken nog iets extra’s gedaan moet worden.
 • Het is ook mogelijk om een deel van het vakkenpakket versneld af te sluiten. Zo komt er tijd vrij om deel te nemen aan een van de talenttrajecten binnen onze school of op de universiteit.

Diploma op maat

Havoleerlingen die in enkele vakken erg goed zijn kiezen er steeds vaker voor om deze vakken op een hoger niveau te doen. Een havoleerling die heel exact is aangelegd of juist uitblinkt in talen kan in één of meerdere vakken op vwo-niveau examen doen.

Het is voor de leerlingen fijn dat het zichtbaar wordt dat zij een echt talent voor het betreffende vak hebben. Daarnaast kan het de mogelijkheid bieden om na het havo sneller een vwo-diploma te behalen omdat sommige vakken al op vwo-niveau zijn afgesloten.

Extra vak

Het volgen van een of meer extra examenvak(ken) is mogelijk. De lessen van dit vak (deze vakken) kunnen samenvallen met een regulier vak. In dat geval overlegt de leerling met de docenten welk vak hij in dat uur volgt.

DGW cum-lauderegeling

Voor leerlingen die gemiddeld een acht of hoger staan hebben we de DGW cum-lauderegeling. Deze leerlingen behoren op cognitief gebied bij de toptalenten van onze school en krijgen de mogelijkheid om tijdens een deel van de lessen aan hun eigen persoonlijke programma te werken. Samen met een persoonlijk begeleider wordt bekeken hoe hun talenten het best tot hun recht komen in een individueel leertraject. Zo krijgen zij het recht om, onder bepaalde voorwaarden, zelf hun lessentabel in te vullen.

De leerling krijgt een faciliteitenkaart waarop staat dat hij deelneemt aan de DGW cum-lauderegeling.

De persoonlijk begeleider heeft regelmatig een gesprek met de leerling waarbij naast een evaluatie van de voortgang van het persoonlijk traject ook de behaalde resultaten in de verschillende vakken aan de orde komen. Samen maken zij afspraken over het vervolg van het traject en mogelijke aandachtspunten hierbij. Na iedere rapportperiode besluit de persoonlijk begeleider op basis van de rapportcijfers en de voortgang van het persoonlijk traject of de leerling deelname aan de DGW cum-lauderegeling kan voorzetten of niet.

Talentdocument

Het diploma geeft samen met de daarbij horende cijferlijst een overzicht van de prestatie van de leerling. Veel leerlingen hebben bijzondere zaken gedaan die daar niet onder vallen. Deze zaken hebben we vastgelegd in een “DGW Talentdocument”. Leerlingen krijgen bij het diploma of bij het tussentijds verlaten van de school dat “ DGW Talentdocument” uitgereikt. Het document is een zeer beknopte opsomming. We adviseren de leerlingen om in een portfolio de toelichting bij deze zaken te archiveren.

Versterkt taalonderwijs

Je kunt eindexamen doen in de talen Duits, Engels, Frans, Grieks en Latijn. Bij het tto (Tweetalig Onderwijs) mét IB (International Baccalaureate) is het mogelijk zonder toelatingsexamen op diverse Engelstalige universiteiten te studeren.

Leerlingen die meer uitdaging aankunnen en hun taalvaardigheden willen vergroten, kunnen meedoen aan het versterkt taalprogramma en daarvoor ook internationaal erkende certificaten halen.

 • HSK Examens voor het vak Chinees (in samenwerking met het Confucius Instituut in Leiden)
 • Anglia Examens voor het vak Engels
 • DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) examens voor het vak Frans  

Loopbaanoriëntatiebegeleiding (LOB)

Gedurende de schooljaren moeten leerlingen regelmatig keuzes maken die te maken hebben met hun toekomst. Dat zij keuzes tussen de verschillende afdelingen of profielen, maar ook keuzes uit de verschillende vakken die worden gegeven en uit verschillende vervolgopleidingen. Dat is best lastig.

Daarom wordt er LOB gegeven. Via opdrachten, deels digitaal, ontdekken de leerlingen waar hun belangstelling en vaardigheden liggen.

Bij dit keuzetraject worden de leerlingen begeleid door de mentor en de decanen. De ouders worden over de verschillende keuzemogelijkheden en het keuzetraject geïnformeerd tijdens de ouderavond rond dit thema.

In de bovenbouw verdiepen de leerlingen zich in de diverse vervolgopleidingen. Onder begeleiding van de mentor voeren zij een aantal opdrachten uit die hen helpen de opleidingen te vinden die het best bij hen passen. Daarnaast krijgen ze gelegenheid bezoeken te brengen aan open dagen, meeloopdagen en proefstudeerdagen.

Wereldburger en burgerschapsvorming

De school is een samenleving in het klein. In de klas, op het schoolplein, in de kantine, worden leerlingen geconfronteerd met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook voorkomen in de ‘echte’ samenleving. Meningsverschillen, ruzies, pestgedrag, maar ook groepsvorming, sympathie, samenwerking en inspraak. Op school wordt de leerling gestimuleerd voor zijn mening uit te komen en die te onderbouwen met argumenten. Hij leert respect te hebben voor mensen die anders zijn of anders denken. Hij wordt zich bewust van zijn sociale plichten en rechten. Steeds vaker kan hij meedenken en -beslissen over afspraken die zijn eigen leerproces of het onderwijs in de klas en op de school beïnvloeden. Burgerschapsvorming is direct aanwijsbaar te vinden in onze school.

Burgerschapsvorming

Het onderwijs op De Goudse Waarden is erop gericht om kennis, waarden, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen die leerlingen in staat stellen om als actieve, mondige en geïnformeerde burgers deel te nemen aan onze democratische samenleving.

Burgerschapsvorming is geen specifiek vak of leergebied. Het bestaat uit drie onderdelen: democratie, identiteit en sociale participatie, die bij bestaande vakken als geschiedenis, maatschappijleer en godsdienst onderwezen worden. Maar ook bij schoolbrede vakoverstijgende projecten en buitenschoolse activiteiten (stages, excursies etc.) is er veel aandacht voor burgerschapsvorming. Leerlingen maken kennis met begrippen als geloof en levensbeschouwing, democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

Maatschappelijke stage

Bij het vmbo vindt de maatschappelijke stage plaats in het derde jaar. Zij besteden minimaal 15 uur aan allerlei vormen van vrijwilligerswerk: werk op kinderboerderijen, het helpen van ouderen thuis of in een verzorgingshuis, werken bij de Voedselbank of het Rode Kruis, collecteren voor een goed doel of meewerken aan de landelijke schoonmaakdag. Onze leerlingen leren op deze manier hun directe omgeving op een andere manier kennen en ze leveren tegelijkertijd een echte bijdrage aan de samenleving.

Mavo-, havo- en vwo-leerlingen doen in het vierde leerjaar hun maatschappelijke stage door in hun vrije tijd belangeloos werk te verrichten voor zorg)instellingen, verenigingen of andere vrijwilligersorganisaties. De leerlingen lopen 30 uur stage en maken hiervan een verslag in een stagewerkboek. Tijdens de stage houden de leerlingen een logboek bij dat telkens door de stagebegeleider van de instelling, organisatie of vereniging wordt afgetekend. Ook schrijven de leerlingen na afloop een bedankbrief die aan het stagewerkboek moet worden toegevoegd.

De stageplekken worden grotendeels door de school aangeboden in het daarvoor beschikbare computerprogramma. Leerlingen mogen ook zelf een stageplek aandragen. Zelfgekozen plekken moeten eerst door de mentor worden goedgekeurd. Als een leerling de maatschappelijke stage niet afrondt in het derde leerjaar (vmbo en mavo) of vierde leerjaar (havo en vwo), kan hij niet bevorderd worden naar het volgende leerjaar.

Internationalisering

Wij willen leerlingen graag voorbereiden op hun plek in de wereld. Door over de ‘eigen’ grenzen heen te kijken en contact te hebben met jongeren uit andere culturen wordt de horizon verbreed en respect ontwikkeld voor de ander. Ons internationaliseringsprogramma draait om interculturele competenties: oprechte belangstelling voor het land, de cultuur en de mensen.

Het vergroten van de internationale belevingswereld van onze leerlingen wordt bewerkstelligd binnen de lessen en vanuit de lessen door middel van projecten. Ook buitenland-excursies en uitwisselingen dragen hiertoe bij

Lessentabellen

De lessentabellen kunt u vinden op onze documentenbank of hieronder:

Onderwijs
Het Lyceum Lessentabel 2020 2021
Onderwijs
Lessentabeldegouwe 2020 2021

Kwaliteit

De kwaliteit van een school kun je natuurlijk goed uitdrukken in cijfers: hoeveel leerlingen zijn er, hoeveel slagen er jaarlijks, wat zijn de gemiddelde resultaten? Maar cijfers alleen geven een wat statisch beeld van de werkelijkheid. Wat verstaan wij onder kwalitatief goed onderwijs als we niet naar de cijfers kijken? Welke toegevoegde waarde bieden wij uw kind?

Wij willen als school echt verschil maken in het leven van onze leerlingen. Dat doen we op verschillende manieren. Vanuit onze christelijke identiteit geven wij onze leerlingen inzichten en verhalen mee die hen helpen te worden wie ze zijn. Van daaruit bieden wij ze ook waarden en normen waarop ze terug kunnen vallen bij belangrijke keuzes en dilemma’s die ze in hun leven kunnen tegenkomen.

Natuurlijk volgen we in ons onderwijs de ontwikkelingen en vernieuwingen op de voet. Maar we hechten ook aan vertrouwdheid en veiligheid voor onze leerlingen. We willen een veilige basis bieden, om van daaruit steeds verder de wereld te ontdekken. De nadruk ligt daarbij op het vertrouwen; onze leerlingen kunnen volledig zichzelf zijn. Bij ons komt niemand tussen wal en schip. Onze docenten kennen hun leerlingen, en helpen hen waar nodig. We nemen de tijd voor elkaar met oprechte aandacht. Ouders kunnen met een gerust hart hun kind aan ons toevertrouwen.

En niet in de laatste plaats helpen wij uw kind een diploma te behalen, dat goed aansluit op het vervolgonderwijs. Wij willen onze leerlingen een schooltijd geven waarin ze zichzelf goed voorbereiden op de toekomst, en bovendien veel plezier met elkaar beleven!

Scholen op de kaart

Via de site ‘scholen op de kaart’ geven scholen voor basis- en voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties. 

Om u de meest recente cijfers van onze school te kunnen laten zien, verwijzen wij u graag naar www.scholenopdekaart.nl. Nadat u “De Goudse Waarden” geselecteerd hebt, krijgt u alle relevante gegevens in overzichtelijke vensters per school. 

Inspectie

De missie van de inspectie is ‘toezicht voor goed onderwijs’. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren. De inspectie beantwoordt geen telefonische vragen van onderwijsconsumenten. Daarvoor kunt u terecht bij Postbus 51. De inspectie is wel bereikbaar via het e-mailadres info@owinsp.nl en het internetadres www.onderwijsinspectie.nl. Voor vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis).

Opbrengstenkaart en onderwijsrapport

De Inspectie van het Onderwijs houdt bij hoe scholen presteren. De bevindingen staan op de website van de inspectie in de vorm van een opbrengstenkaart en een opbrengstenoordeel. De opbrengstenkaart is een overzicht van de resultaten die een vo-school heeft behaald in het voorgaande schooljaar. De resultaten van de 3 meest recente opbrengstenkaarten worden gepubliceerd in een opbrengstenoordeel. De Inspectie van het Onderwijs stelt de opbrengstenkaart en het opbrengstenoordeel samen. Beide staan op de website van de inspectie. Behalve de opbrengstenkaart kan de inspectie ook rapporten en brieven publiceren die het oordeel van de inspectie onderbouwen. De gegevens zijn openbaar en kunnen door ouders worden gebruikt als ondersteuning bij het kiezen van een vo-school. De opbrengstenkaart, inspectierapporten en het opbrengstenoverzicht of meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de inspectie.

Enquêtes

Jaarlijks nemen onze docenten leerlingenquêtes af in hun klassen. Hiermee kunnen zij de kwaliteit van hun lessen verder verhogen. Ook vragen we ouders en leerlingen om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. De resultaten zijn input voor ons kwaliteitstraject en worden gepubliceerd op de website ‘scholen op de kaart’ .

Cijferresultaten en overgangsnormen

Ouders en leerlingen kunnen gedurende het schooljaar de cijfers bekijken via SOMtoday.

Halverwege het jaar krijgen de leerlingen een schriftelijke rapportage met een tussenstand gemiddelde. Sommige vakken worden niet afgesloten met een cijfer maar moeten worden “afgevinkt” of afgesloten met ten minste een voldoende. In deze schoolwiki vind u de overgangsnormen. Op basis van deze overgangsnormen wordt bepaald in welke leerjaar en op welk niveau de leerling volgend jaar gaat starten. De leerlingen ontvangen voor de zomervakantie geen rapport maar een plaatsingsbewijs voor het volgend schooljaar.

Ouders kunnen voor vakgerelateerde vragen contact opnemen met de desbetreffende vakdocent. Voor andere vragen kan contact opgenomen worden met de mentor.


Naar een volgende klas

Aan het einde van het schooljaar wordt beslist of een leerling al dan niet overgaat naar het volgende leerjaar. De docenten nemen gezamenlijk een besluit over de bevordering in de overgangsvergadering. Dit besluit wordt genomen op grond van de overgangsrichtlijnen. Deze richtlijnen staan in het overgangs-reglement.

Lyceum Overgangsregeling 2021 2022

Het eindexamen

EXAMENDOSSIER 

De examenvakken culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer worden in de loop van de bovenbouw afgesloten.

EXAMEN

Het examen bestaat uit een deel dat door de school wordt samengesteld, het z.g. School Examen (SE) en een landelijk gedeelte, het Centraal Examen (CE). Het CE vindt plaats na afloop van het SE. De einduitslag wordt in de maand juni bekend gemaakt 

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 

De belangrijke zaken rond het School Examen en Centraal Examen zijn vastgelegd in het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting. 

De directeur stelt het examenreglement vast. Dit reglement wordt aan het begin van het schooljaar ter beschikking gesteld en bevat regels over hoe het examen wordt afgenomen, regels over verzuim bij examens, examenfraude, herexamen en over de mogelijkheden om tegen beslissingen betreffende het examen bezwaar te maken. 

Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) bevat informatie over de toetsen die meetellen voor het School Examen.

VMBO

Onderwijs
Pta 3bk 2021 2022
Onderwijs
Pta 4m 2021 2022
Onderwijs
Pta 3gl 2021 2022
Onderwijs
Pta 4bk 2021 2022

HAVO

Onderwijs
Pta Havo 4 2021 2022
Onderwijs
Pta Havo 5 2021 2022

VWO

Onderwijs
Pta Vwo 4 2021 2022
Onderwijs
Pta Vwo 5 2021 2022
Onderwijs
Pta Vwo 6 2021 2022

MET LOF

Onze cognitieve talenten die gemiddeld een 8,0 op hun eindexamenlijst hebben, belonen we met het predicaat ‘met lof’. Deze cum-lauderegeling voor het diploma is wettelijk vastgesteld.

Examencommissie vmbo basis, kader, gemengde leerweg
Mw. M. van Welie, voorzitter 
Dhr. G. Gorissen, examensecretaris 
Dhr. A. Bok, examensecretaris

Examencommissie havo, atheneum, gymnasium
Dhr. drs. P.W. van Dijk, voorzitter 
Mevr. drs. I. van der Brugge, examensecretaris
Dhr. M. Alderliesten MEd BSc, coördinator vwo
Dhr. M. van Dijk MSc., coördinator havo