Financiën

Onderwijs is voor iedereen toegankelijk. Daarom betaalt de overheid het overgrote deel van de kosten van het onderwijs in Nederland.

(Gratis)Schoolboeken

Verplichte schoolboeken worden gratis ter beschikking gesteld. U bestelt de boeken via de website van boekenleverancier Iddink (www.iddink.nl). De bestelprocedure ontvangt u van Iddink. 

Onder gratis schoolboeken vallen leerboeken, werkboeken, projectboeken en tabellenboeken, examentrainingen en examenbundels waar de school van aangeeft dat ze aangeschaft moeten worden, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s en licentiekosten van digitaal lesmateriaal.

Aanvullende leermiddelen, zoals atlassen, woordenboeken, de bijbel, etc. moet u zelf verzorgen. Ze kunnen eventueel bij onze boekenleverancier, Iddink worden besteld. Deze aanvullende leermiddelen zijn niet gratis en worden apart in rekening gebracht. U bent niet verplicht deze te bestellen. U kunt ze ook zelf aanschaffen en uw kind kan ook gebruik maken van exemplaren die op school aanwezig zijn. 

Wij raden aan om een stevige, goed afsluitbare, regenbestendige tas, rugzak of koffer te gebruiken om de schoolboeken in te vervoeren. Schade aan boeken is voor rekening van de leerling.

De leerling en zijn ouders zijn verantwoordelijk voor de controle van het boekenpakket bij ontvangst. Als er bij levering zaken niet in orde zijn, neemt u zo snel mogelijk contact op met Iddink.

Vrijwillige ouderbijdrage

De Goudse Waarden ontvangt van de overheid bekostiging voor het reguliere onderwijs, zoals bijvoorbeeld lessen, mentoraat en schoolboeken. Wij willen leerlingen echter meer meegegeven op school. We willen ze door excursies laten kennis maken met de praktijk. Een brugklas-introductieprogramma zorgt dat ze zich snel thuis voelen op school. Door toneel, reizen, extra sportactiviteiten en vieringen doen leerlingen kennis en ervaringen voor hun verdere leven op. Voor al deze activiteiten zijn wij afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage die we u jaarlijks vragen.

Vrijwillig en heel belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat álle activiteiten voor ál onze leerlingen toegankelijk zijn. Daarom zijn de ouderbijdragen die wij vragen vrijwillig.

Wij vragen uw bijdrage voor drie soorten activiteiten:

  1. De vrijwillige ouderbijdrage, waaruit alle extra’s op school worden betaald; zoals de dagexcursies, gebruiksmaterialen, feestelijke diploma-uitreikingen en de kluisjes. De kosten hiervan zijn voor elk leerjaar € 130,-. Deze kosten staan op de Iddink boekenlijst.
  2. De reizen en excursies. We proberen alle leerlingen ergens in hun schooltijd een excursie te laten maken; of het nu een brugklasprogramma of grote buitenlandse reis betreft, dit is vaak een prachtige ervaring voor leerlingen. Ook vallen hieronder de kosten voor Tweetalig Onderwijs (TTO). Als uw kind het komend jaar aan een reis of TTO-programma deelneemt, staan de kosten hiervoor in de Iddink-boekenlijst.
  3. Het Vrienden van DGW-fonds. Deze is nieuw op de lijst, omdat wij weten dat sommige kinderen graag mee op reis willen, maar hun ouders hier de middelen niet voor hebben, hebben wij dit fonds opgericht. Als u hier een bijdrage aan geeft, betalen wij hieruit de kosten voor deze leerlingen. U kunt hieraan naar keuze 15, 30 of 50 euro bijdragen.

Als een reis niet doorgaat.

In het huidige schooljaar hebben we jammer genoeg niet alle excursies door kunnen laten gaan. Alle door u daarvoor betaalde kosten worden teruggestort. Dat gebeurt ook als een reis minder duur uitvalt dan begroot.

Niet verplicht wel heel belangrijk.
Ook al zijn de bijdragen vrijwillig, ze zijn voor ons noodzakelijk om veel belangrijke activiteiten in stand te houden. Tweetalig onderwijs en buitenlandse reizen zijn zonder voldoende financiering simpelweg niet mogelijk. Wij doen daarom een dringend beroep op u om - indien dit voor u mogelijk is - de hiervoor gevraagde bedragen te betalen. Helemaal fijn als u ook bijdraagt aan het Vrienden van DGW-fonds, zodat we daarmee kunnen realiseren dat iedereen mee kan op reis..

In dit filmpje laten wij u graag zien wat wij dankzij uw ouderbijdrage afgelopen jaar mogelijk hebben gemaakt.

Betaling
De overige schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage worden verrekend via Iddink.

We willen u hierbij ook wijzen op de mogelijkheden van de gemeentelijke sociale dienst en stichting Leergeld.

Verzekeringen

ONGEVALLENVERZEKERING

Alle leerlingen, werknemers en vrijwilligers die deelnemen aan een schoolactiviteit zijn gedeeltelijk aanvullend verzekerd via een ongevallenverzekering. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen zorgverzekering geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). De ongevallenverzekering is ook van toepassing op leerlingen die onderweg zijn van huis naar hun stageplaats en van hun stageplaats naar huis.

NB: materiële schade (kapotte bril, fiets enz.) valt niet onder de dekking.

Reisverzekering

Voor reizen die georganiseerd zijn door de school en plaatsvinden tijdens schooltijd heeft de school een brede doorlopende reisverzekering afgesloten. Voor deze reisverzekering geldt een eigen risico van € 50,00. Voor reisdocumenten geldt geen eigen risico. Binnen deze verzekering zijn leerlingen verzekerd voor de volgende onderwerpen:

  • Medische kosten dienen eerst gedeclareerd te worden bij de eigen zorgverzekering. Kosten die niet door de eigen zorgverzekering worden vergoed kunnen bij de doorlopende reisverzekering van de school worden gedeclareerd tot een maximum van €. 1000,00 voor in Nederland gemaakte kosten. Voor tandheelkundige kosten geldt een maximale vergoeding van € 350,00. Voor in het buitenland gemaakte kosten wordt de kostprijs vergoed.
  • Materiële kosten (bagage) tot een maximum van € 3000,00
  • Kosten voor repatriëring.

Voor meer informatie en het opvragen van het dekkingsoverzicht en de voorwaarden kunt u contact opnemen met onze Centrale Administratie: ca@degoudsewaarden.nl

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als de mensen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen de kosten van schade als gevolg van onrechtmatig handelen of wanneer de school tekort geschoten is in haar zorgplicht. Wij willen u op twee aspecten van aansprakelijkheid wijzen.

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school moet schade pas vergoeden als de school een verwijtbare fout heeft gemaakt waardoor de schade is ontstaan. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht of zorgplicht. Het gebeurt vaak dat er schade ontstaat, zonder dat iemand iets verkeerd heeft gedaan. Bijvoorbeeld: een bal tegen een bril tijdens de gymnastiekles. Deze schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en de school vergoedt deze schade niet. Dit dienen ouders op hun eigen aansprakelijkheidsverzekering te verhalen.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor onrechtmatig gedrag van leerlingen en de schade die daaruit voortkomt. Leerlingen van 14 jaar of ouder zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Voor jongere leerlingen ligt die verantwoordelijkheid bij de ouders. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, zal zelf de schade moeten betalen. Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Schade aan zaken van derden (leerlingen, personeel) door onder andere diefstal, vermissing, verduistering of verlies is van de dekking uitgesloten.