Communicatie, Inspraak en betrokkenheid

Contact tussen thuis en school

Er zijn allerlei mogelijkheden om persoonlijk contact op te nemen met medewerkers van de school. Ouders kunnen altijd telefonisch contact opnemen of mailen met de mentor, andere docenten, de leerjaarcoördinator en de directeur. Ook kan er een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk gesprek met een van hen.

De mentor en andere docenten zijn in het algemeen tijdens de lessen niet bereikbaar. U kunt dan via de schooladministratie vragen of de mentor of docent u zo spoedig mogelijk terugbelt

Ouderavonden informatie & contactmoment 

Aan het begin van het schooljaar organiseren we voor ieder leerjaar een informatie & contactmoment waar onderwerpen aan de orde komen die speciaal voor dat leerjaar van belang zijn. Ook zijn er avonden met een bepaald thema, zoals de richtingkeuze in de brugklas of richting/profielkeuze in het tweede of derde leerjaar.

Docentenspreekavonden

In de loop van het jaar is er een aantal docentenspreekavonden. Ouders en leerlingen kunnen op die avonden met de docenten over de resultaten en voortgang van de studie spreken.

Adreswijziging

Wij verzoeken u adreswijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de schooladministratie door te geven. Uw telefoonnummer of e-mailadres kunt u zelf via het ouderportaal wijzigen.

Informatieportals

Op de website zijn onder andere de link naar het rooster (Zermelo) en de link naar SOMtoday voor o.a. het inzien van de cijfers en (eventuele) absentie te vinden. Aan het begin van het schooljaar ontvangen nieuwe leerlingen en de ouders van nieuwe leerlingen hun persoonlijke inloggegevens. Deze gegevens kunt u, nadat u bent ingelogd, wijzigen.

In SOMtoday kunt u de resultaten van uw kind inzien en geven wij een overzicht van de (eventuele) absentie.

Leerlingen van 18 jaar en ouder moeten toestemming in SOMtoday geven om deze informatie aan de ouders te tonen. (zie ook: meerderjarigheid)

Informatieverwerking

De school deelt op verschillende manier informatie met ouders.

 • De algemene informatie over de school is te vinden op de website.
 • Schoolinformatie die van belang is voor de leerling en/of zijn ouders wordt via de e-mail of per post verzonden
 • Informatie over resultaten, aanwezigheid, huiswerk e.d. zijn te vinden in SOMtoday. 
Deze kan via de website bereikt worden, ouders ontvangen hiervoor een inlogcode
 • Het rapport en eventuele informatie op papier wordt aan de leerling uitgereikt.
 • Ouders worden uitgenodigd voor informatie– & contactavonden, docenten– en mentorenspreekavonden. Gesprekken tijdens onze spreekavonden worden in beginsel met beide ouders gevoerd.
 • De mentor onderhoudt contact met de ouder waarbij het kind volgens de burgerlijke stand staat ingeschreven.

Informatieverstrekking in geval van scheiding/niet langer samenlevend.

Na een scheiding heeft de ouder, die de zorg over het kind heeft toegewezen gekregen, de plicht de andere ouder op de hoogte te houden van alle belangrijke zaken die met het kind te maken hebben. Ook moet deze ouder de andere ouder ‘in beginsel raadplegen’ over belangrijke beslissingen.

Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, hebben zij beiden recht op dezelfde informatie, tenzij de rechter heeft beslist dat de andere ouder het recht op informatie en consultatie ontzegd wordt. Vanzelfsprekend zal de school zich aan die uitspraak conformeren.

Inspraak en betrokkenheid

Er zijn verschillende manieren waarop u bij de school van uw kind betrokken kunt zijn. Naast het bezoeken van de ouderavonden en de verschillende activiteiten, kunt u ook een actieve rol spelen in onze medezeggenschapsraad of Commissie Ouderpartnerschap (locatie Kanaalstraat).

Dit is alleen van toepassing op locatie Kanaalstraat

Commissie Ouderpartnerschap

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder meedenkt over het onderwijs op onze school. Als u ook graag meer betrokken bent bij het onderwijs van uw kind, dan kunt u meedoen in een resonansgroep, Iedere afdeling heeft een eigen resonansgroep die bestaat uit vijf tot tien (afhankelijk van de grootte van de betreffende afdeling) willekeurig gekozen ouders. Het mes snijdt aan twee kanten; de ouders worden meer bij de school betrokken en tegelijkertijd komt de school de mening van ouders te weten. In principe kunnen de ouders over alle onderwerpen hun mening geven, maar vanzelfsprekend zullen dat vooral onderwerpen zijn die zowel de ouders als de school raken. Denk aan identiteit, veiligheid, stages, uitgaan, het gebruik van genotmiddelen, gokken, gezondheid, puberteit, relaties, seksualiteit en de moderne communicatiemedia. Zo dragen resonansgroepen bij aan het kwaliteitsbeleid van de school en aan een goede communicatie tussen ouders en school.

Medezeggenschapsraad

In de MR zitten vertegenwoordigers van het personeel, ouders en leerlingen. De MR bespreekt allerlei zaken die voor de scholengemeenschap van belang zijn. Zo komen bijvoorbeeld aan de orde: het personeelsbeleid, het leerlingenstatuut, het formatieplan of het boekenfonds. Voor een aantal zaken moet de schoolleiding (het College van Bestuur) de MR om advies vragen. In andere gevallen kan de MR al dan niet met een voorgenomen besluit instemmen.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: MR_HALY@degoudsewaarden.nl

Inspraak voor leerlingen via de leerlingenraad

In tegenstelling tot de MR bestaat de leerlingraad alleen uit leerlingen. Zij vergaderen over allerlei uiteenlopende zaken. Onderwerpen die onder andere besproken kunnen worden zijn de ervaringen van leerlingen ten aanzien van toetsweken, planningen, roosters en lesstof. Maar de leerlingenraad wordt ook actief betrokken bij de plannen rond de vernieuwbouw van ons schoolgebouw. Ook kunnen leerlingen praktische ideeën over het verbeteren van de school bij de leerlingenraad melden. 

De leerlingenraad vergadert één keer in de twee weken. Eén keer in de maand vergadert een aantal leerlingen van de raad met de schoolleiding.

Leerlingresonansgroepen (locatie Heemskerkstraat)

Enkele malen per jaar zijn er ook de leerlingresonansgroepen waar onderwerpen die het leerjaar betreffen aan de orde komen. Voor deze resonansgroepen kunnen de leerlingen zich aanmelden bij de leerjaarcoördinator.

Inspraak en betrokkenheid van leerlingen

Op De Goudse Waarden vinden we het belangrijk dat de mening van leerlingen gehoord wordt. Daarom kunnen leerlingen ten alle tijden met hun opmerkingen en ideeën bij school terecht. Als het de lessituatie betreft is de vakdocent de eerste aanspreekpersoon. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan kunnen de leerlingen zich tot de mentor en de leerjaarcoördinator wenden. Als zij iets wilden melden over de algemene gang van zaken, dan kunnen zij bij de leerjaarcoördinator of de schoolleiding terecht.

Inspraak voor leerlingen via de MR 

Leerlingen van havo en vwo maken via de leerlinggeleding deel uit van de medezeggenschapsraad en kunnen daar hun invloed uitoefenen. Hier gaat het echter vooral over beleid, maar zijn nog veel andere (directere) zaken die voor leerlingen van belang zijn. Daarom is er vanuit de leerlingen van de medezeggenschapsraad het idee gekomen om op school ook een leerlingenraad te vormen.

Leerlingenquêtes

Omdat wij veel waarde hechten aan de mening van leerlingen over de leskwaliteit, neemt elke docent, ongeacht de leservaring, regelmatig een enquête onder de leerlingen af. De resultaten hiervan worden meegenomen in de ontwikkelgesprekken met de direct-leidinggevende.

Gebedsgroep

De gebedsgroep is een groep ouders van leerlingen op onze school die al een aantal jaren bestaat.
Er wordt gedankt en gebeden voor de school: de leiding, docenten, onderwijsondersteunend personeel en de leerlingen. De gebedsonderwerpen worden anoniem via school aangeleverd.
De gebedsgroep is samengesteld uit een wisselende groep ouders; ieder jaar komen er nieuwe mensen bij, anderen vallen af omdat kinderen examen gedaan hebben of de school verlaten.

Lees meer over de gebedsgroep en data van de bijeenkomsten in deze flyer.

Privacy 

De Goudse Waarden wil een veilige school zijn voor zowel leerlingen, ouders als personeel. Dit dragen wij ook uit in onze visie. Onderdeel daarvan is dat we, volgens de voorschriften in de wet, zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij als school meer verantwoordelijkheid gekregen om de persoonsgegevens goed te beschermen. In ons Privacyreglement staat beschreven hoe wij dit hebben geregeld.

We maken ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Leerlingeninformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In ons privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlingengegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. 

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING (FG)

Als je een datalek wilt melden of als je vragen hebt over privacy op onze school, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Dhr. D. Roeleveld
E-mail:  fg@degoudsewaarden.nl. 

Privacy
Privacy voor leerlingen en ouders
Privacy
Privacyreglement Verwerking Persoonsgegevens

publicatie beeldmateriaal

Elk schooljaar wordt er beeldmateriaal (foto’s en filmpjes) gemaakt van allerlei activiteiten en lessituaties. In de AVG wordt beeldmateriaal gekwalificeerd als bijzondere persoonsgegevens waar aan het gebruik strikte eisen worden gesteld. Beeldmateriaal wordt binnen De Goudse Waarden alleen gedeeld binnen een afgeschermde omgeving.

Als wij beeldmateriaal willen publiceren, bijvoorbeeld voor PR-doeleinden, op de website of op social mediakanalen, zijn wij wettelijk verplicht om ouders vooraf toestemming te vragen. Deze toestemming kunt u, om welke reden dan ook, weer intrekken.

beeldcoaching

Beeldcoaching is een van de begeleidingsmethodieken die De Goudse Waarden hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de docenten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Aan de school is een aantal gespecialiseerde coaches verbonden, die korte video-opnames maken in de klas en deze vervolgens met de docent en/of betrokken leerlingen nabespreken.

Net zoals dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de coach een beroepscode waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden onder het beheer van de coach en worden ze niet - zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken docent - aan anderen vertoond.

Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van een of meer leerlingen, dan worden de leerlingen zelf en hun ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.

Leerlingvolgsysteem (LVS)

Informatie over een leerling wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem SOMtoday. Het privacygevoelige deel van deze informatie kan alleen worden ingezien door het personeel van de school die deze informatie nodig heeft om zijn werk naar behoren uit te kunnen voeren.

beeld- en geluidsopnames

Het zonder toestemming maken van beeld- en/of geluidsopnames of het misbruik maken van beeld- en/of geluidsopnames door de school en door leerlingen om medeleerlingen of medewerkers in diskrediet te brengen (bijvoorbeeld via social media of sites als YouTube) is onacceptabel en wordt bestraft. Daarnaast bepaalt de docent/onderwijs medewerker of het gebruik van notebook, smartphone en andere elektronica in de onderwijsruimte is toegestaan

Klachten en geschillen

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Scholen zijn verplicht een klachtenregeling te hebben. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken.

In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en overige klachten. Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie.

Protocol
Klachtenregeling

Klachten over machtsmisbruik


Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik of grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van een leerling, dan kunt u of de leerling een beroep doen op de (interne) contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon of een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie.


Interne vertrouwenscontactpersoon


Op elk locatie van De Goudse Waarden zijn er interne vertrouwenspersonen. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor aan ieder die slachtoffer is van seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag op school. In overleg met het slachtoffer stelt de vertrouwenscontactpersoon een plan van begeleiding op en bespreekt welke stappen ondernomen kunnen worden. In principe voeren speciaal opgeleide deskundigen buiten de school de begeleiding uit. Zij behandelen alle informatie uiteraard in vertrouwen. Ook kan de vertrouwenscontactpersoon u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school.

Interne contactpersonen voor onze school zijn:

 • Locatie Heemskerkstraat: mevr. A.E. van Diermen en mevr. drs. G.E. Keizer
 • Locatie Kanaalstraat: mevr. E.J. Zeilstra
 • Locatie H.J. Nederhorststraat: mevr. M. Volman


Externe vertrouwenscontactpersoon

De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.

Mocht het nodig zijn, dan zal de klacht op advies van de vertrouwenspersoon officieel bij de klachtencommissie worden ingediend. De klachtencommissie onderzoekt dan de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen weten.

De externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn:

 • Mevrouw P. Kruse en mevrouw M. Jillissen (GGD Hollands Midden).
  te bereiken via de GGD Hollands Midden:
 • Secretariaat Jeugdgezondheidszorg, telefoon (088) 308 3342, e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.

Overige klachten


Heeft u klachten die niet onder machtsmisbruik vallen, dan gaan we ervan uit dat u uw klacht in eerste instantie met de betrokkene bespreekt, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er met de betrokkene niet uit, dan kunt u zich wenden tot de afdelingsleider. Leidt dit ook niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u uw klacht met de schooldirectie bespreken. In het uiterste geval kunt u contact opnemen met het College van Bestuur.


MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING 

Als school zijn wij verplicht om kindermishandeling en huiselijk geweld te melden bij het advies- en meldpunt ‘Veilig Thuis’. Wij doen dit volgens het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De Goudse Waarden heeft een aantal aandachtsfunctionarissen die collega’s begeleiden bij het bespreken van signalen.

 • Locatie Heemskerkstraat: mevr. S.T.D.T.G. Dusseldorp, de heer C.J.S. Groenleer en de heer A.J.A. van den Heuvel
 • Locatie Kanaalstraat: mevr. T.C. van 't Hoff en mevr. J.M. Slappendel
 • Locatie H.J. Nederhorststraat: de heer A.J.W. Oosterwijk
Protocol
Meldcode Kindermishandeling En Huiselijk Geweld

OVERIGE INSTANTIES MET BETREKKING TOT KLACHTAFHANDELING

Geschillencommissie bijzonder onderwijs (Stichting GCBO)
U kunt zich ook rechtstreeks tot de geschillencommissie bijzonder onderwijs richten.

Stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. T 070-3861697  F 070-3020836  E info@gcbo.nl

Vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs
Als u klachten over seksuele intimidatie rechtstreeks bij de inspectie wilt melden, kunt u via een centraal telefoonnummer contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. T 0900-1113111

Commissie van Beroep
Voor geschillen rond de examens (schoolexamen en landelijk examen) is er een speciale beroepsmogelijkheid bij de Commissie van Beroep. In het examenreglement dat alle examen leerlingen in hun bezit krijgen, staat deze procedure toegelicht. Ook op ouderavonden zullen wij u hierop wijzen.

Klokkenluidersregeling

Christelijke scholengemeenschap De Goudse Waarden vindt het belangrijk dat medewerkers, leerlingen en ouders op adequate en veilige wijze vermeende (ernstige) onregelmatigheden binnen de organisatie van De Goudse Waarden aan de orde kunnen stellen. De klokkenluidersregeling (regeling inzake het omgaan met een vermoeden van misstand) beoogt een correcte vastlegging en behandeling van een dergelijke klacht, zodat indien gegrond, de klacht tijdig wordt afgehandeld door het nemen van passende maatregelen.