Communicatie, Inspraak en betrokkenheid

Contact tussen thuis en school

Er zijn allerlei mogelijkheden om persoonlijk contact op te nemen met medewerkers van de school. Ouders kunnen altijd telefonisch contact opnemen of mailen met de mentor, andere docenten, de leerjaarcoördinator en de directeur. Ook kan er een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk gesprek met een van hen.

De mentor en andere docenten zijn in het algemeen tijdens de lessen niet bereikbaar. U kunt dan via de schooladministratie vragen of de mentor of docent u zo spoedig mogelijk terugbelt

Ouderavonden informatie & contactmoment 

Aan het begin van het schooljaar organiseren we voor ieder leerjaar een informatie & contactmoment waar onderwerpen aan de orde komen die speciaal voor dat leerjaar van belang zijn. Ook zijn er avonden met een bepaald thema, zoals de richtingkeuze in de brugklas of richting/profielkeuze in het tweede of derde leerjaar.

Docentenspreekavonden

In de loop van het jaar is er een aantal docentenspreekavonden. Ouders en leerlingen kunnen op die avonden met de docenten over de resultaten en voortgang van de studie spreken.

Adreswijziging

Wij verzoeken u adreswijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de schooladministratie door te geven. Uw telefoonnummer of e-mailadres kunt u zelf via het ouderportaal wijzigen.

Informatieportals

Op de website zijn onder andere de link naar het rooster (Zermelo) en de link naar SOMtoday voor o.a. het inzien van de cijfers en (eventuele) absentie te vinden. Aan het begin van het schooljaar ontvangen nieuwe leerlingen en de ouders van nieuwe leerlingen hun persoonlijke inloggegevens. Deze gegevens kunt u, nadat u bent ingelogd, wijzigen.

In SOMtoday kunt u de resultaten van uw kind inzien en geven wij een overzicht van de (eventuele) absentie.

Leerlingen van 18 jaar en ouder moeten toestemming in SOMtoday geven om deze informatie aan de ouders te tonen. (zie ook: meerderjarigheid)

Informatieverwerking

De school deelt op verschillende manier informatie met ouders.

  • De algemene informatie over de school is te vinden op de website.
  • Schoolinformatie die van belang is voor de leerling en/of zijn ouders wordt via de e-mail of per post verzonden
  • Informatie over resultaten, aanwezigheid, huiswerk e.d. zijn te vinden in SOMtoday. 
Deze kan via de website bereikt worden, ouders ontvangen hiervoor een inlogcode
  • Het rapport en eventuele informatie op papier wordt aan de leerling uitgereikt.
  • Ouders worden uitgenodigd voor informatie– & contactavonden, docenten– en mentorenspreekavonden. Gesprekken tijdens onze spreekavonden worden in beginsel met beide ouders gevoerd.
  • De mentor onderhoudt contact met de ouder waarbij het kind volgens de burgerlijke stand staat ingeschreven.

Informatieverstrekking in geval van scheiding/niet langer samenlevend.

Na een scheiding heeft de ouder, die de zorg over het kind heeft toegewezen gekregen, de plicht de andere ouder op de hoogte te houden van alle belangrijke zaken die met het kind te maken hebben. Ook moet deze ouder de andere ouder ‘in beginsel raadplegen’ over belangrijke beslissingen.

Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, hebben zij beiden recht op dezelfde informatie, tenzij de rechter heeft beslist dat de andere ouder het recht op informatie en consultatie ontzegd wordt. Vanzelfsprekend zal de school zich aan die uitspraak conformeren.

Inspraak en betrokkenheid

Er zijn verschillende manieren waarop u bij de school van uw kind betrokken kunt zijn. Naast het bezoeken van de ouderavonden en de verschillende activiteiten, kunt u ook een actieve rol spelen in onze medezeggenschapsraad of Commissie Ouderpartnerschap (locatie Kanaalstraat).

Dit is alleen van toepassing op locatie Kanaalstraat

Commissie Ouderpartnerschap

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder meedenkt over het onderwijs op onze school. Als u ook graag meer betrokken bent bij het onderwijs van uw kind, dan kunt u meedoen in een resonansgroep, Iedere afdeling heeft een eigen resonansgroep die bestaat uit vijf tot tien (afhankelijk van de grootte van de betreffende afdeling) willekeurig gekozen ouders. Het mes snijdt aan twee kanten; de ouders worden meer bij de school betrokken en tegelijkertijd komt de school de mening van ouders te weten. In principe kunnen de ouders over alle onderwerpen hun mening geven, maar vanzelfsprekend zullen dat vooral onderwerpen zijn die zowel de ouders als de school raken. Denk aan identiteit, veiligheid, stages, uitgaan, het gebruik van genotmiddelen, gokken, gezondheid, puberteit, relaties, seksualiteit en de moderne communicatiemedia. Zo dragen resonansgroepen bij aan het kwaliteitsbeleid van de school en aan een goede communicatie tussen ouders en school.

Medezeggenschapsraad

In de MR zitten vertegenwoordigers van het personeel, ouders en leerlingen. De MR bespreekt allerlei zaken die voor de scholengemeenschap van belang zijn. Zo komen bijvoorbeeld aan de orde: het personeelsbeleid, het leerlingenstatuut, het formatieplan of het boekenfonds. Voor een aantal zaken moet de schoolleiding (het College van Bestuur) de MR om advies vragen. In andere gevallen kan de MR al dan niet met een voorgenomen besluit instemmen.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: MR_HALY@degoudsewaarden.nl

Inspraak voor leerlingen via de leerlingenraad

In tegenstelling tot de MR bestaat de leerlingraad alleen uit leerlingen. Zij vergaderen over allerlei uiteenlopende zaken. Onderwerpen die onder andere besproken kunnen worden zijn de ervaringen van leerlingen ten aanzien van toetsweken, planningen, roosters en lesstof. Maar de leerlingenraad wordt ook actief betrokken bij de plannen rond de vernieuwbouw van ons schoolgebouw. Ook kunnen leerlingen praktische ideeën over het verbeteren van de school bij de leerlingenraad melden. 

De leerlingenraad vergadert één keer in de twee weken. Eén keer in de maand vergadert een aantal leerlingen van de raad met de schoolleiding.

Leerlingresonansgroepen (locatie Heemskerkstraat)

Enkele malen per jaar zijn er ook de leerlingresonansgroepen waar onderwerpen die het leerjaar betreffen aan de orde komen. Voor deze resonansgroepen kunnen de leerlingen zich aanmelden bij de leerjaarcoördinator.

Inspraak en betrokkenheid van leerlingen

Op De Goudse Waarden vinden we het belangrijk dat de mening van leerlingen gehoord wordt. Daarom kunnen leerlingen ten alle tijden met hun opmerkingen en ideeën bij school terecht. Als het de lessituatie betreft is de vakdocent de eerste aanspreekpersoon. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan kunnen de leerlingen zich tot de mentor en de leerjaarcoördinator wenden. Als zij iets wilden melden over de algemene gang van zaken, dan kunnen zij bij de leerjaarcoördinator of de schoolleiding terecht.

Inspraak voor leerlingen via de MR 

Leerlingen van havo en vwo maken via de leerlinggeleding deel uit van de medezeggenschapsraad en kunnen daar hun invloed uitoefenen. Hier gaat het echter vooral over beleid, maar zijn nog veel andere (directere) zaken die voor leerlingen van belang zijn. Daarom is er vanuit de leerlingen van de medezeggenschapsraad het idee gekomen om op school ook een leerlingenraad te vormen.

Leerlingenquêtes

Omdat wij veel waarde hechten aan de mening van leerlingen over de leskwaliteit, neemt elke docent, ongeacht de leservaring, regelmatig een enquête onder de leerlingen af. De resultaten hiervan worden meegenomen in de ontwikkelgesprekken met de direct-leidinggevende.

Privacy 

De Goudse Waarden wil een veilige school zijn voor zowel leerlingen, ouders als personeel. Dit dragen wij ook uit in onze visie. Onderdeel daarvan is dat we, volgens de voorschriften in de wet, zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij als school meer verantwoordelijkheid gekregen om de persoonsgegevens goed te beschermen. In ons Privacyreglement staat beschreven hoe wij dit hebben geregeld.

We maken ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Leerlingeninformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In ons privacyreglement, te vinden op onze website, is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlingengegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. 

Publicatie beeldmateriaal 

Elk schooljaar wordt er beeldmateriaal (foto’s en filmpjes) gemaakt van allerlei activiteiten en lessituaties. In de AVG wordt beeldmateriaal gekwalificeerd als bijzondere persoonsgegevens waar aan het gebruik strikte eisen worden gesteld. Beeldmateriaal wordt binnen De Goudse Waarden alleen gedeeld binnen een afgeschermde omgeving.

Als wij beeldmateriaal willen publiceren, bijvoorbeeld voor PR-doeleinden, op de website of op social mediakanalen, zijn wij wettelijk verplicht om ouders vooraf toestemming te vragen. Deze toestemming kunt u, om welke reden dan ook, weer intrekken.

Beeldcoaching

Beeldcoaching is een van de begeleidingsmethodieken die De Goudse Waarden hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de docenten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Aan de school is een aantal gespecialiseerde coaches verbonden, die korte video-opnames maken in de klas en deze vervolgens met de docent en/of betrokken leerlingen nabespreken.

Net zoals dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de coach een beroepscode waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden onder het beheer van de coach en worden ze niet - zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken docent - aan anderen vertoond.

Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van een of meer leerlingen, dan worden de leerlingen zelf en hun ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.

Leerlingvolgsysteem (LVS)

Informatie over een leerling wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem SOMtoday. Het privacygevoelige deel van deze informatie kan alleen worden ingezien door het personeel van de school die deze informatie nodig heeft om zijn werk naar behoren uit te kunnen voeren.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING (FG)

Als je een datalek wilt melden of als je vragen hebt over privacy op onze school, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Dhr. D. Roeleveld
E-mail:  fg@degoudsewaarden.nl. 

[document ID not specified]
[document ID not specified]